Identifikācijas numurs
2022/10
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma priekšmets: “Pagaidu ceļa remonts, Zilā iela 25, Rīgā”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (3.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN.
 3. Līguma izpildes laiks: Visiem darba uzdevumā uzskaitītiem darbiem jābūt pabeigtiem un nodotiem pasūtītājam līdz 2022. gada 30. jūnijam.
 4. Izpildes vieta: Zilā iela 25, Rīgā.
 5. Samaksas nosacījumi: Avansa maksājums nav paredzēts. Par izpildītiem darbiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusējas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
 6. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv  līdz 2022. gada 27. jūnija plkst.23:59.
 7. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
  • aizpildīts un parakstīts “Pieteikums dalībai iepirkumā” (forma 1.pielikumā);
  • Finanšu piedāvājums (forma 2. pielikumā).
 8. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  • nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  • pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

 1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā” (forma).
 2. pielikums “Finanšu piedāvājums” (forma).xlsx
 3. pielikums “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums”.
 4. pielikums “Krievus salas ceļš (topogrāfija)” pdf
 5. pielikums “Krievus salas ceļš (topogrāfija)” dwg
Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Vides un inženiertehniskā departamenta Inženiertehniskās nodaļas būvinženieris Artjoms Grigorjans
Kontakttālrunis
29378242
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Ņemot vērā, ka iepirkuma Tehniskajā specifikācijā ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas, ir pieņemts lēmums pārtraukt piegādātāju izvēles procedūru “Pagaidu ceļa remonts, Zilā iela 25, Rīgā”.