Identifikācijas numurs
2023/1
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

 1. Iepirkuma priekšmets: “Paaugstinātas izturības biroja krēslu piegāde”
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas / piedāvājuma (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Tehniskā piedāvājuma (2.pielikums) un Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Prece jāpiegādā 2 mēnešu laikā no piegādes līguma parakstīšanas dienas adresē: Meldru iela 3c, Rīga.
 4. Samaksas nosacījumi: avanss 20 % apmērā piecu darbdienu laikā pēc piegādes līguma abpusējas parakstīšanas un avansa rēķina saņemšanas, atlikušais maksājums 80 % apmērā desmit darbdienu laikā pēc preces piegādes un piegādes apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2023.gada 2.marta plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums, Finanšu piedāvājums un Tehniskais piedāvājums. Pretendents var pievienot citus dokumentus, kas apliecina tehnisko prasību izpildi.
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”.

2. pielikums “Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums”.

2. pielikums “Finanšu piedāvājums”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Oskars Pavro
Kontakttālrunis
27884074
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Par piegādātāju izvēlers procedūras uzvarētāju atzīta SIA „FL Birojs” vienotais reģistrācijas numurs 40003875292, kurai piešķirtas tiesības slēgt līgumu par biroja krēslu piegādi par piedāvāto līgumcenu 3442,50,00 EUR bez PVN.