Identifikācijas numurs
2023/13
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma priekšmets: Objekta „Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve” būvuzraudzība.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Uriekstes iela 9, Rīga. Būvniecību paredzēts realizēt un nodot ekspluatācijā 6 mēnešos no līguma noslēgšanas brīža. Ja būvdarbu termiņš tiks pagarināts, tad būvuzraudzība jānodrošina līdz būvdarbu pabeigšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā.
 4. Samaksas nosacījumi: periodiski mēneša maksājumi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgu darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas (atbilstoši iepirkuma līguma projektam – 6.pielikums).
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2023.gada 12.oktobra plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums, Finanšu piedāvājums, Informācija par pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām (5.pielikums) tai pievienojot dokumentāciju, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju (5.pielikumā norādītā kvalifikāciju apliecinošā dokumentācija). 
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendentam pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
  4. Pretendents atbilst noteiktajām kvalifikācijas prasībām (4.pielikums). Lai apliecinātu kvalifikācijas prasības, pretendents sagatavo informāciju par pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām (5.pielikums) pievienojot prasītos kvalifikāciju un pieredzi apliecinošos dokumentus.
Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”

3. pielikums “Finanšu piedāvājums”

4. pielikums “Pretendenta kvalifikācijas prasības”

5. pielikums “Informāciju par pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

6. pielikums “Iepirkuma līguma projekts” 

7. pielikums “Būvatļauja”

8. pielikums “Būvprojekta savienotais plāns”
Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Jeļena Krēsle
Kontakttālrunis
67030858
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Tiesības noslēgt līgumu par objekta “Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve” būvdarbu būvuzraudzības veikšanu ir ieguvusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Isliena V” (reģistrācijas numurs 50002043631) par piedāvāto līgumcenu 9800,00 EUR bez PVN.