Identifikācijas numurs
2024/6
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

 1. Iepirkuma priekšmets: “Četru kuģošanas drošību apdraudošu zemūdens objektu izcelšana un utilizācija”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Rīgas Pasažieru ostas pieejas kanāls. Darbu uzsākšana - ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
 4. Samaksas nosacījumi: apmaksa par paveiktajiem darbiem tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv ()), līdz 2024.gada 9.aprīļa plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
  1. aizpildīts un parakstīts Pieteikums (1.pielikums);
  2. aizpildīts un parakstīts Finanšu piedāvājums (3.pielikums);
  3. informācija par ūdenslīdējiem (sertifikātu kopijas), kuri veiks darbus un atbilst Tehniskās specifikācijas 4.punkta prasībām;
  4. informācija par kuģošanas līdzekli, kas tiks iesaistīts darbu veikšanā un atbilst Tehniskās specifikācijas 5.punkta prasībām.
 7. Prasības pretendenta profesionālajam spējām: Darbus veic sertificēti ūdenslīdēji ar tiesībām veikt zemūdens objektu apsekošanas un izcelšanas darbus līdz 18m dziļumam.
 8. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
 9. Kontaktpersona: Arnis Šmits, tālr. 67082001, e-pasts: arnis.smits [at] rop.lv ()

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”

3. pielikums “Finanšu piedāvājums”

4. pielikums “Dziļumu mērījumu planšete”

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Arnis Šmits
Kontakttālrunis
67082001
Saziņas e-pasts