Identifikācijas numurs
2023/14
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma priekšmets: Bākas dekoratīvais apgaismojums Kalpaka bulvārī 12, Rīgā.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. 
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Nodrošināt bākas pie Rīgas brīvostas pārvaldes administratīvās ēkas Kalpaka bulvārī 12, Rīgā dekoratīvo apgaismojumu Latvijas Republikas nozīmīgāko valsts svētku periodā no 2023. gada 11. novembra līdz 2023. gada 19. novembrim (ieskaitot), lai nodrošinātu svētku noskaņu Rīgas pilsētā, un veicinātu vienotības un patriotisma garu, lepojoties ar savu valsti un tautu.
 4. Samaksas nosacījumi: Pasūtītājs maksā Izpildītājam par tā sniegtajiem pakalpojumiem šādas atlīdzības:
  1. 50% no līguma summas līdz 2023. gada 11.novembrim pēc pieņemšanas – nodošanas akta par pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanu abpusējas parakstīšanas un  Izpildītāja rēķina saņemšanas;
  2. 50% no līguma summas 5 (piecu) darba dienu laikā – galējais maksājums tiek veikts pēc pieņemšanas – nodošanas akta par pakalpojuma izpildi abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv ()), līdz 2023.gada 3. novembra plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums (1. pielikums) (pievienojot dokumentāciju, kas apliecina pretendenta pieredzi, kā arī tehniskās un profesionālās spējas).
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts.
  3. Pretendents vai juridiskā persona, kas ir saistīta ar pretendentu, nav konsultējusi Pārvaldi vai nav bijusi citādi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
  4. Pretendenta pieredzi, kā arī tehniskās un profesionālās spējas apliecina vismaz viens iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021.,2022. gadā un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) izpildīts līgums, kura ietvaros veikti objekta ārējā dekoratīvā (svētku) apgaismojuma darbi.
 8. Pielikumā:

 

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Vides un inženiertehniskā departamenta
direktore
Jeļena Krēsle
Kontakttālrunis
67030858
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Informācija par iepirkuma pārtraukšanas iemesliem: Nav saņemts neviens piedāvājums.