Identifikācijas numurs
23
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Iepirkuma procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Iepirkuma priekšmets: „Par 8 zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu reģistrēšanai zemesgrāmatā”
Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN.
Iepirkuma līguma izpildes laiks: Visu darbu izpildes termiņš līdz 4 mēnešiem no līguma noslēgšanas.
Līguma izpildes vieta: Rīgas brīvostas teritorija – Voleri, Krievu sala.
Apmaksa par padarītajiem darbiem: 10 darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
Samaksas nosacījumi: Pēc preču piegādes - 10 (desmit) dienu laikā pēc darījuma apliecinoša dokumenta saņemšanas. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 20% no piedāvātās līguma summas.
Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2021. gada 6. oktobra plkst.23:59.
Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
Informācija par mērnieku, kurš veiks darbus, kā arī informācija par normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izdotu sertifikātu, kas pārbaudāms Latvijas mērnieku biedrības Sertifikācijas centra mājaslapā (www.sc.lmb.lv) vai SIA “”Sertifikācijas centrs” mājaslapā (www.persc.lv).
aizpildīts un parakstīts Finanšu piedāvājums (2. pielikuma forma).
Dalības nosacījumi pretendentiem:
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā mērniekam izdots sertifikāts, kas pārbaudāms Latvijas mērnieku biedrības Sertifikācijas centra mājaslapā (www.sc.lmb.lv) vai SIA ”Sertifikācijas centrs” mājaslapā (www.persc.lv).
nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
Kontaktpersona: Rīgas brīvostas pārvaldes juriste Elīna Virga, t.67030841, e-pasts: elina.virga [at] rop.lv

Kontakti

Rīgas brīvostas pārvaldes juriste Elīna Virga
7030841
info [at] rop.lv