Identifikācijas numurs
14
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Cenu aptauja
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma priekšmets: Elektroniskās Dokumentu Parakstīšanas Sistēmas (EDPS) un Rīgas Ostas Informācijas Sistēmas (ROIS) uzturēšana atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma priekšmetu kopumā. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (2.pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
 3. Iepirkuma līguma izpildes laiks: Uzturēšanas līgums uz viena gada termiņu ar iespēju pagarināt līgumu uz vēl vienu gadu.
 4. Samaksas nosacījumi: 10 dienu laikā pēc pakalpojuma pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2021.gada 24.maija plkst.23:59.
 6. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
 7. Kontaktpersona: Mārcis Frīdmanis, tālr. 67030857, e-pasts: macis.fridmanis [at] rop.lv

Pielikumā:

1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 4 lp.;

2.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 lp.

Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Mārcis Frīdmanis
Kontakttālrunis
67030857
Saziņas e-pasts