Identifikācijas numurs
17
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Cenu aptauja
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma priekšmets: Divu kuģošanas drošību apdraudošu zemūdens objektu izcelšana un utilizācija atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām (1.pielikums).
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma priekšmetu kopumā. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (pielikums Nr.2). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Piestātņu JPS-1, JPS-2, MK-3, MK-4 akvatorija. Darbu uzsākšana - ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
 4. Samaksas nosacījumi: 10 dienu laikā pēc darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2021.gada 7.jūlija plkst.23:59.
 6. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
 7. Kontaktpersona: Arnis Šmits, tālr. 67082001, e-pasts: arnis.smits [at] rop.lv

Pielikumā:

- 1. pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 1 lp.;

- 2. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 lp.;

- 3. pielikums “Pieeja piestātnēm JPS-1,2 un MK-3,4 - objekti”

Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Arnis Šmits
Kontakttālrunis
67082001
Saziņas e-pasts
arnis.smits@rop.lv
Rezultāti

Par piegādātāju izvēles procedūras „Divu kuģošanas drošību apdraudošu zemūdens objektu izcelšana un utilizācija” uzvarētāju tika atzīta SIA “CDS Marine”, kurai piešķiramas līguma slegšanas tiesības atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam par summu 1500,00 EUR.