Identifikācijas numurs
18
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Cenu aptauja
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma priekšmets: divu Core tīkla komutatoru (turpmāk – Prece) piegāde, atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām (1. pielikums).
 2. Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (1. pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma priekšmetu kopumā. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (2. pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
 3. Iepirkuma līguma izpildes laiks: Preču piegādes laiks no pasūtījuma veikšanas – 30 (trīsdesmit) darba dienas.
 4. Samaksas nosacījumi: Pēc preču piegādes - 10 (desmit) dienu laikā pēc darījuma apliecinoša dokumenta saņemšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2021.gada 23.jūlija plkst.23:59.
 6. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
 7. Kontaktpersona: Mārcis Frīdmanis, tālr. 67030857, e-pasts: marcis.fridmanis [at] rop.lv

Pielikumā:

- 1. pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 3 lp.;

- 2. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 lp.;

Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Mārcis Frīdmanis
Kontakttālrunis
67030857
Saziņas e-pasts
marcis.fridmanis@rop.lv
Rezultāti

Par piegādātāju izvēles procedūras „Divu Core tīkla komutatoru piegāde, atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām” uzvarētāju tika atzīta SIA “DATAKOM”, kurai piešķiramas līguma slegšanas tiesības atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam par summu 9 770,00 EUR bez PVN.