Identifikācijas numurs
11
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Cenu aptauja
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina ieinteresētos piegādātājus iesniegt piedāvājumu piegādātāju izvēles procedūrai “Datus saturošu materiālu (dokumenti, datu nesēji, CD, audio, zīmogi un citi materiālie datu nesēji) iznīcināšanas pakalpojumu sniegšana RBP objektos: Kalpaka bulvārī 12, Meldru ielā 3c, Meldru ielā 5a”.

Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu, Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma priekšmetu kopumā. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (2.pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli - piedāvājuma un nepieciešamo dokumentu kopiju nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv ()) līdz 2021. gada 14.aprīļa plkst.23:59. Piedāvājums, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa, neatkarīgi no kavēšanās iemesla, netiks izvērtēts.

Līguma izpildes noteikumi:

  • Iepirkuma līguma izpildes laiks – trīs gadi no līguma noslēgšanas dienas.
  • Apmaksa – 10 dienu laikā pēc prēķina saņemšanas par faktiski sniegto pakalpojumu (darbu) apjomu.
Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Dace Šulce
Kontakttālrunis
67030848
Saziņas e-pasts