Identifikācijas numurs
3
Publikācijas datums
Beigu datums
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina ieinteresētos piegādātājus iesniegt piedāvājumu piegādātāju izvēles procedūrai “Datortehnikas rezerves daļas un materiāli”.

Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir tehniskās specifikācijas (1.  pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma procedūras priekšmetu kopumā. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (2. pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājumu. Ja pretendents iesniegs piedāvājuma variantus – netiks neizskatīts nevienu no iesniegtajiem piedāvājumu variantiem.

Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli - piedāvājuma un nepieciešamo dokumentu kopiju nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv ()) līdz 2021. gada 24 .februāra plkst.23:59. Piedāvājums, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa, neatkarīgi no kavēšanās iemesla, netiks izvērtēts.

Dalības nosacījumi pretendentiem:

  • nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  • pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Līguma izpildes noteikumi:

  • Preču piegādes laiks no pasūtījuma veikšanas – 5 dienas.
  • Piegādāto preču apmaksa – 10 dienu laikā pēc preču piegādes.

 

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta nodaļas vadītājs Mārcis Frīdmanis
Kontakttālrunis
67030857
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Informējam, ka piegādātāju izvēles procedūra “Datortehnikas rezerves daļas un materiāli” ir noslēgusies.

Saskaņā ar noteikto piedāvājumu izvērtēšanas kritēriju, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīts piedāvājums ar viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma procedūras priekšmetu kopumā.

SIA "City Technologies" piedāvātā līgumcena 1 336,81 EUR (tūkstotis trīs simti trīsdesmit seši euro un 81 cents) ir viszemākā, tādēļ iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par datortehnikas rezerves daļu un materiālu piegādi ir piešķirtas SIA "City Technologies"  (vienotais reģistrācijas Nr. 40103977248).