Identifikācijas numurs
12
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Cenu aptauja
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina ieinteresētos piegādātājus iesniegt piedāvājumu piegādātāju izvēles procedūrai “Akumulatoru bateriju piegāde un nomaiņa UPS iekārtai ELX060 – 20RB Rīgas brīvostas pārvaldei Kalpaka bulvārī 12, Rīgā”.

Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu, Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma (1.pielikums) un apliecinājuma (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma priekšmetu kopumā. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli - piedāvājuma un nepieciešamo dokumentu kopiju nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv ()) līdz 2021. gada 21.aprīļa plkst.23:59. Piedāvājums, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa, neatkarīgi no kavēšanās iemesla, netiks izvērtēts.

Līguma izpildes noteikumi:

  • Iepirkuma līguma izpildes laiks – viens mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.
  • apmaksa – 10 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Administratīvā departamenta Saimniecības nodaļas vecākais speciālists Elvars Jurkevics
Kontakttālrunis
29523293
Saziņas e-pasts