Meklēt

Aizsargājamo teritoriju uzturēšana palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību Rīgas ostā

Rīgas osta ir viena no retajām ostām Eiropā, kuras teritorijā atrodas vairāki aizsargājami dabas liegumi, kas kopā aizņem 75 ha no ostas platības. Aizsargājamās dabas teritorijas Rīgas ostā ir dabas liegums „Krēmeri” un “Mīlestības saliņa”, kas ir dabas parka „Piejūra” sastāvdaļa. Līdz ar to Rīgas brīvostas pārvalde bez pienākumiem, kas saistīti ar Rīgas ostas darbību un attīstību, iegulda līdzekļus un veic arī aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu un uzturēšanu.

Aizsargājamām dabas teritorijām nepieciešams nodrošināt tām īpaši piemērotu apsaimniekošanu. Teritoriju aizaugšana ar krūmiem un niedrēm, piesārņošana ar sadzīves atkritumiem un būvgružiem ir nozīmīgākais apdraudējums, kas var būtiski ietekmēt putnu skaita un daudzveidības samazināšanos. Tādēļ Rīgas brīvostas pārvalde sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un ornitologiem veic teritoriju regulāru apsekošanu, vienojoties par nepieciešamajiem pasākumiem tās uzturēšanai. Vides monitoringa ietvaros regulāri tiek veikts arī ūdensputnu monitorings, kas ietver ligzdojošo ūdensputnu ikgadēju apsekošanu. Ūdensputnu apsekošana notiek ne tikai aizsargājamās teritorijās „Mīlestības saliņa” un „Krēmeri”, bet arī Žurku salā, ko, pamatojoties uz ornitologu rekomendācijām, Rīgas brīvostas pārvalde uztur kā kaijveidīgo putnu ligzdošanas vietu.

Šī gada sākumā Rīgas brīvostas pārvalde pabeidza darbus ūdensputnu ligzdošanas apstākļu uzlabošanai dabas liegumā “Krēmeri”. Iepriekš sadarbībā ar LU Bioloģijas institūtu tika konstatēts, ka dabas liegums „Krēmeri” ir apsaimniekojams, lai nodrošinātu ūdensputnu ligzdošanai piemērotus biotopus. Saskaņā ar ekspertu sniegtajām rekomendācijām Rīgas brīvostas pārvalde veica dabas lieguma “Krēmeri” veģetācijas pārveidi, pielāgojot to specifiskajām ūdensputnu ligzdošanas vajadzībām. Pēc ekspertu sniegtā atzinuma darbs ir paveikts profesionāli, kvalitatīvi un atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.

Dabas liegums “Krēmeri” ir nodibināts 1993. gadā ar mērķi saglabāt un aizsargāt putniem nozīmīgu ligzdošanas vietu Rīgas pilsētā. Šis valsts nozīmes dabas liegums atrodas Daugavas kreisajā krastā, Rīgas brīvostas teritorijā starp Voleriem un Krēmeriem un aizņem 15 ha lielu platību. Lieguma austrumu daļā atrodas dūņaina ūdenstilpe. Šeit sastopamas divas Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas - lielais dumpis Botaurus stellaris un niedru lija Circus aeruginosus, kā arī viena Latvijā īpaši aizsargājama suga - Seivi ķauķis Locustella luscinioides. Pamatojoties uz ūdensputnu monitoringa datiem, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes un ornitologu atzinumiem, Rīgas brīvostas pārvaldes paveiktajam Krēmeru dabas liegumā vairāku gadu garumā ir pozitīvas sekas. Neraugoties uz ostas darbības tiešo tuvumu, teritorijā aktīvi notiek ūdensputnu, tai skaitā reto un apdraudēto putnu sugu ligzdošana, tādējādi saglabājot bioloģisko daudzveidību ostas teritorijā.