04.12.2018.

Noslēguma stadijā ir Rīgas brīvostas pārvaldes darbs pie nākamās desmitgades ostas attīstības programmas izstrādes. “Rīgas brīvostas Attīstības programma 2019.-2028. gadam” ir visaptverošs dokuments, kas iezīmēs tendences Rīgas ostas attīstībai tuvākajos desmit gados, sākot no infrastruktūras objektu, jaunu loģistikas ceļu attīstīšanas, līdz ilgtspējīgai vides un sociālās atbildības politikai.

Ilgtspējīgas attīstības un vides saglabāšanas jautājumiem nozīmīga vieta atvēlēta gan pašreizējā attīstības programmā (2009. – 2018. gadam), gan topošajā Rīgas brīvostas attīstības programmā. Atskatoties uz paveikto vides saglabāšanā iepriekšējās attīstības programmas ietvaros, var teikt, ka uzstādītie mērķi ir sasniegti. Galvenos uzdevumus – vides risku kontroli un monitoringu, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, nodrošina Rīgas ostā paveiktie darbi. Pēdējās desmitgades laikā ostas teritorijā ir uzstādītas četras putekļu un trīs saistošo organisko savienojumu monitoringa stacijas. Divas no tām darbojas jaunajā ogļu pārkraušanas teritorijā Krievu salā. Gruntsūdens monitoringa tīklā iekļautas 20 jaunas teritorijas un uzstādīti septiņi akvatorijas daļas piesārņojuma noteikšanas detektori. 2011. gadā izveidota Ostas policijas avāriju seku likvidācijas nodaļa, kas kontrolē un uzrauga piesārņojuma seku likvidācijas darbus. 2017. gadā pabeigts Latvijas–Šveices sadarbības programmas ietvaros realizētais projekts “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā“. Pēdējā desmitgadē nodota ekspluatācijā prettrokšņa siena starp Kundziņsalas dzīvojamo rajonu un dzelzceļu, kā arī izstrādāts Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas projekts.

Jaunā “Rīgas brīvostas Attīstības programma 2019.-2028. gadam” nosaka, ka Rīgas brīvostas izaugsme būs balstīta uz sociāli atbildīgas politikas īstenošanu, ilgtspējīgu resursu izmantošanu un rūpēm par vidi. Lai to realizētu, galvenais mērķis tiek formulēts kā ostas “ekoloģiskā nospieduma mazināšana”. Praksē tas nozīmē: turpināt uzturēt un pilnveidot vides kvalitātes vadības sistēmu un vides monitoringa programmu. Kas attiecās uz nākotnes plāniem, tad tie ir daudz tālejošāki un investīciju ietilpīgāki. Ostā plānots attīstīt pakalpojumus, lai kuģus nodrošinātu ar videi draudzīgāku degvielu – sašķidrināto dabasgāzi. Aizvien vairāk kuģu visā pasaulē izmanto šo degvielu, lai kuģošanu padarītu videi draudzīgāku. Tāpat plānots izstrādāt kuģu krasta elektrības apgādes stratēģiju Rīgas ostas piestātnēs un uzsākt tās ieviešanu.