Meklēt

Rekonstrukcija uzņēmumā “B.L.B. Baltijas termināls” mazinās smaku izplatību Rīgas ostas tuvumā

Šodien, 16. novembrī Rīgas brīvostas valde pieņēma lēmumu akceptēt uzņēmuma A/S “B.L.B. Baltijas termināls” paredzēto darbību - naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukciju, kā arī jaunas dzelzceļa estakādes būvniecību tumšo naftas produktu noliešanai no dzelzceļa vagoncisternām. Valdes lēmumā noteikts, ka darbības īstenojamas atbilstoši Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā izvirzītajiem nosacījumiem.  A/S “B.L.B. Baltijas termināls” modernizācijas mērķis ir ne tikai palielināt uzņēmuma darbības efektivitāti un konkurētspēju, bet arī būtiski samazināt tā darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.

Jau šobrīd AS „B.L.B. Baltijas termināls” naftas produktu terminālī tiek veikta naftas produktu saņemšana, īslaicīga uzglabāšana un nosūtīšana. Kopējais atļautais pārkraujamo naftas produktu apjoms ir 5,1 milj. tonnu gadā. Rekonstrukcijas gaitā naftas produktu apjoma palielinājums netiek plānots, bet terminālī tiks uzstādīta mūsdienīga naftas produktu tvaiku savākšanas un attīrīšanas sistēma (kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēma), kā arī izbūvētas jaunas ar naftas produktiem piesārņoto lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas. Galvenais ieguvums no termināļa rekonstrukcijas, ko sajutīs ostas apkaimju iedzīvotāji Jaunmīlgrāvī, Sarkandaugavā, Vecmīlgrāvī un Mežaparkā, būs ievērojams smaku izplatības samazinājums, ko nodrošinās jauno tvaiku savākšanas iekārtu darbība. Darbus tiek plānots pilnībā paveikt līdz 2019. gadam.

Rekonstrukcijas projekta ietvaros uzņēmumā A/S “B.L.B. Baltijas termināls” plānots veikt veco horizontālo naftas produktu uzglabāšanas rezervuāru demontāžu un to vietā uzstādīt 3 jaunus vertikālus rezervuārus ar kopējo ietilpību 24 tūkstoši m³. Tiks izbūvēta arī jauna dzelzceļa vagoncisternu noliešanas estakāde tumšajiem naftas produktiem. Jaunā estakāde būs aprīkota ar tvaiku savākšanas iekārtām, kas dos būtisku ieguldījumu smaku izplatības mazināšanā, jo naftas produktu noliešanas procesā no dzelzceļa vagoniem šajā terminālī var rasties naftas produktu izgarojumi un traucējošās smakas. Pēc rekonstrukcijas A/S “BLB Baltijas termināls” būs pirmais naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā, kurā kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēma tiks izmantota, pārkraujot tumšos naftas produktus (mazutu, bitumu, vakuumgāzeļlu). Gaišo naftas produktu (benzīna, dīzeļdegvielas, petrolejas) pārkraušanā tvaiku savākšanas iekārtas pašreiz pasaulē tiek izmantotas plašāk, jo produkti ir gaistošāki, ātrāk iztvaiko un rada lielāku gaisa piesārņojumu. 

Uzņēmumā A/S “B.L.B. Baltijas termināls” jau šobrīd ir ieviestas dažādas tehnoloģijas, lai ierobežotu naftas produktu tvaiku emisijas, novērstu kaitīgo vielu un smaku nokļūšanu gaisā. Patstāvīgi tiek veikti benzola koncentrācijas mērījumi 3 monitoringa punktos un nevienā no novērojumu gadiem nav pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi cilvēku veselības aizsardzībai., Kopš 2014. gada smaku koncentrācijas mērīšanai uzņēmumā ir uzstādītas 3 elektroķīmisko, metāla oksīdu un fotojonizācijas detektoru monitoringa stacijas – “elektroniskie deguni”. 2017. gada sākumā viena no šīm monitoringa stacijām no uzņēmuma teritorijas robežas ir pārvietota uz Ozo Golfa Kluba teritoriju, lai novērtētu smaku izplatību teritorijā, kurā pastāvīgi uzturas iedzīvotāji. Smaku monitoringa sistēma tiešsaistē ļauj sekot līdzi smakas koncentrācijas izmaiņām un  nepieciešamības gadījumā uzņēmumā veikt pasākumus smakas emisiju samazināšanai. Traucējošas smakas gadījumu skaits samazinās, tomēr pilnībā novērst smaku izplatību nav izdevies. Plānotie rekonstrukcijas darbi un mūsdienīgas kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas izbūve dos daudz būtiskāku ieguldījumu smaku mazināšanā gan ostas teritorijā, gan ostai pieguļošajās apkaimēs.   

Fotogalerija pieejama šeit: http://rop.lv/lv/galerija/25/.