Meklēt

Valsts kontrole atzīst par īstenotiem visus ieteikumus attiecībā uz Krievu salas projektu

Foto: Viesturs Koziols

Valsts kontrole ir izvērtējusi Rīgas brīvostas paveikto ieviešot Valsts kontroles izstrādātos ieteikumus Krievu salas projekta plānošanas, cilvēkresursu un finanšu pārvaldības, kā arī efektivitātes un risku vadības jomā un atzīst tos par pilnībā ieviestiem. Līdz ar to Rīgas brīvosta turpina darbu pie projekta īstenošanas, lai veiksmīgi to pabeigtu līgumā ar Eiropas Komisiju noteiktajā termiņā.

“Esam patiesi gandarīti, ka Valsts kontrole ir detalizēti izvērtējusi Rīgas brīvostas pārvaldes paveikto un sniegusi pozitīvu novērtējumu par īstenotajiem ieteikumiem attiecība uz Krievu salas projekta īstenošanu. Krievu salas projekts ir nozīmīgs ne tikai Rīgai un Rīgas brīvostai, bet arī visai Rīgas un Latvijas transporta un loģistikas nozarei un tā noslēguma etapa sekmīga īstenošana ir viena no Rīgas brīvostas pārvaldes prioritātēm. Veiksmīgi sadarbojoties ar Valsts kontroli, esam minimizējuši dažādus ar projekta ieviešanu saistītus riskus un spēruši vēl vienu soli tuvāk sekmīgai projekta īstenošanai”, uzsver Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks

Projekta mērķa sasniegšanas kontrolei un monitoringam esošais ilgtermiņa darbības plāns tika papildināts ar iesaistīto pušu svarīgākajām plānotajām darbībām un nepieciešamo lēmumu termiņiem, sanāksmju un regulāro atskaišu definējumiem un to termiņiem, plānotā būvniecības procesa uzraudzības instrumentiem, kā arī nozīmīgāko robežpunktu definējumiem. Apstiprinātais rīcības plāns projekta mērķa sasniegšanai līdz 2018. gada 31. decembrim, atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem, papildināts ar izpildes monitoringa darbībām, tādejādi pastiprinot projekta īstenošanā iesaistīto citu pušu darbību termiņu kontroli no Rīgas brīvostas puses.

Projekta vadības pilnveidošanai un potenciālo risku mazināšanai no jauna tika izstrādāts projekta vadības plāns, definējot projekta vadības jomas un norādot izstrādātos dokumentus, kas nodrošina kontroles un uzraudzības mehānismu katrai no tām. Projekta kapacitātes palielināšanai tika izstrādāta projekta vadības struktūrshēma, kas atspoguļo plānoto projekta vadības komandas struktūru, darbinieku kvalifikāciju un funkcijas.

Lai uzlabotu Rīgas brīvostas pārvaldes komunikāciju ar projektā iesaistītajām pusēm, tika izstrādāts projektā ieinteresēto pušu komunikāciju plāns, kas papildus projekta rīcības plānā noteiktajām pusēm, definē projekta sekmīgai pabeigšanai ieinteresētās puses, informācijas apmaiņas principus, veidus un periodiskumu.

Savukārt, lai uzlabotu finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli, turpmāk detalizētāk tiks pamatota pakalpojuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma uzsākšanas nepieciešamība un tiesiskums.

Krievu salas projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” mērķis ir atbrīvot Rīgas vēsturisko centru no piesārņojošām ostas kravu pārkraušanas operācijām, pārceļot ostas termināļus uz to darbībai piemērotāku vietu – Krievu salu un vienlaikus nodrošinot Rīgas ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā. Projekta pamataktivitātes ir īstenotas laika posmā no 2010. gada līdz 2015. gada nogalei, kad projekta infrastruktūra nodota ekspluatācijā. Projekta ietvaros ir izbūvētas 4 dziļūdens piestātnes ar kopējo garumu 1180 m un pieslēguma piestātni 249 metru garumā. Piestātņu dziļums - 15,5 m, ar iespēju padziļināt tās līdz 17 metru dziļumam. Tāpat projekta ietvaros veikta Daugavas krastu stiprināšana un izbūvēti visi nepieciešamie pievadceļi, dzelzceļa mezgli un atbilstoša infrastruktūra.