Meklēt

Latvijas zinātnieku pētījums par svešo sugu izplatību Baltijas jūrā palīdz ostām sagatavoties starptautiskās konvencijas prasību ieviešanai

Foto: A. Liepiņš

Pagājušajā nedēļā norisinājās Valsts pētījumu programmas “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē – EVIDEnT” 2. zinātniskā konference. EVIDEnT programma tiek realizēta Valsts pētījumu programmas 1. prioritārā virziena “Vide, Klimats un Enerģija” apakšprogrammas 1.2 “Vide un Klimats” ietvaros. Programma ir sadalīta piecos projektos. Rīgas brīvostas pārvaldes Vides dienesta pārstāvji piedalījās konferencē, lai iepazītos ar pētījumu gaitu un rezultātiem 2. projektā -  introducēto sugu pētījumi saldūdens ekosistēmā, ostu un tām piegulošajās akvatorijās un Baltijas jūras piekrastes zonā. Pētījumu laikā iegūtā informācija un veiktā analīze ļaus Rīgas brīvostas pārvaldes vides speciālistiem izstrādāt reālus un pilnvērtīgus priekšlikumus Starptautiskās jūrniecības organizācijas (IMO) konvencijas “Par kuģu balasta ūdeņu un nosēdumu kontroli un pārvaldību” ieviešanas pasākumiem Rīgas ostā.

EVIDEnT 2. zinātniskās konferences gaitā tika prezentēti pētījuma “Svešo sugu izplatība un ietekme uz Baltijas jūras un saldūdens ekosistēmām” rezultāti. Pētījumu izstrādā Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieki Dr.biol. Solvitas Strāķes vadībā, un tā mērķis ir noskaidrot invazīvo sugu sastopamību lielākajās Latvijas ostās, izvērtēt to tālākās izplatīšanās iespējas un noskaidrot invazīvo sugu ietekmi uz Baltijas jūras piekrastes bentiskajiem biotopiem, kā arī citus specifiskus jautājumus projekta ietvaros. Rīgas brīvostas pārvaldes Vides dienestam pētījuma rezultāti un secinājumi ļaus efektīvāk  sagatavot IMO starptautiskās konvencijas “Par kuģu balasta ūdeņu un nosēdumu kontroli un pārvaldību” prasību ieviešanu ostā.

Ilggadīgi zinātniskie pētījumi rāda, ka invazīvās sugās jūras vidē izplatās ar kuģu satiksmes starpniecību, tai skaitā ar kuģu balsta ūdeņiem un kuģu apaugumu. Savukārt invazīvo sugu izplatība balasta ūdeņu apmaiņas rezultātā tiek uzskatīta par draudu mūsu planētas ekoloģijai un ekonomikai, jo būtiski ietekmē vietējo sugu dabiskos dzīves apstākļus, tādējādi samazinot bioloģisko daudzveidību un dabas bagātību.

Lai novērstu invazīvo sugu izplatību balasta ūdeņu apmaiņas rezultātā, IMO jau kopš 1991. gada nodarbojas ar kuģu balasta ūdeņu kontroles un pārvaldības vadlīniju izstrādi. 2016. gadā tika pieņemta starptautiskā konvencija “Par kuģu balasta ūdeņu un nosēdumu kontroli un pārvaldību”. Par konvencijas spēkā stāšanās datumu ir noteikts 2017. gada 8. septembris. Latvijai ir IMO dalībvalsts un ostām, tostarp arī Rīgas ostai, būs jānodrošina konvencijā noteiktās prasības kuģu balasta ūdeņu kontrolei un pārvaldībai. Prognozējams, ka ostās būs nepieciešams nodrošināt balasta ūdeņu kontroli, nosēdumu pieņemšanu un piesārņoto balasta ūdeņu pieņemšanu avārijas gadījumos.