Meklēt

Forumā par atkritumu pārrobežu sūtījumu kontroli vienojas par ciešāku sadarbību starp Valsts vides dienestu un ostu pārvaldēm

24. novembrī Rīgas brīvostas pārvaldē (RBP) norisinājās Valsts Vides dienesta (VVD) un RBP kopīgi organizētais forums par atkritumu pārrobežu sūtījumu uzraudzību, tendencēm un problēmām. Forumā, bez šajā jomā iesaistītajām Latvijas organizācijām – VVD, VARAM, VID Muitas pārvaldes, Valsts policijas un RBP, piedalījās arī Polijas, Lietuvas un Igaunijas atbildīgo institūciju pārstāvji, kuri dalījās pieredzē par atkritumu plūsmas uzraudzību gan ostās, gan uz sauszemes robežām.

Atkritumu pārvešanu no vienas valsts uz citu regulē starptautiskie noteikumi, kuros ir izvirzīti nosacījumi atbilstoši atkritumu starptautiskajai klasifikācijai, kā arī procedūras, kas jāievēro sūtītājam un saņēmējam. ES ietvaros šajā jomā ir saistoša ES regula 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem, kas paredz obligātu atkritumu pārrobežu sūtījumu inspekciju plānu izstrādi un dažādu iestāžu sadarbību uzskaites, kontroles un uzraudzības veikšanai.

Ievērojama daļa pārrobežu atkritumu sūtījumu tiek realizēta caur ostām. Latvijā atkritumu nosūtīšanā ir iesaistītas Rīgas, Ventspils, Liepājas un Salacgrīvas ostas. Foruma gaitā no VVD vairākkārt izskanēja nepieciešamība attīstīt ciešāku sadarbību ar ostu institūcijām un Rīgas ostas policiju pārrobežu atkritumu sūtījumu kontrolē. Savukārt Rīgas ostas policijas iekšējā drošības dienesta pārstāvji informēja par problēmām, kas traucē veikt praktisko kontroles darbu Rīgas ostā un ir saistītas ar normatīvo regulējumu - atļauju sistēmu. Foruma  rezultātā tika izdarīts secinājums par efektīva sadarbības modeļa izveides nepieciešamību starp ostu pārvaldēm un VVD, lai veiksmīgāk realizētu atkritumu sūtījumu uzraudzību un novērstu trūkumus normatīvajā regulējumā.