20.09.2016.

Kuģu satiksmes vadības (KSV) centra vadītājs Jurijs Zariņš  pārstāvēja Rīgas brīvostas pārvaldi (RBP) Baltijas jūras reģiona Kuģu satiksmes vadības un kuģu ziņošanas sistēmu harmonizācijas (Vessel traffic service and ship reporting system harmonization) darba grupas sanāksmē Hamburgā. Baltijas jūras valstu ostu un citu KSV operatoru pārstāvji reizi gadā tiekas darba grupas sanāksmēs, lai panāktu Baltijas jūrā vienotu sistēmu kā KSV centri saņem informāciju no kuģiem un savstarpēji apmainās ar to. Tāpat arī tiek mēģināts panākt, lai tiktu izstrādātas vienotas prasības KSV operatoru apmācībai, sertifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai atbilstoši  mūsdienu prasībām.

Starptautiskā kuģošana paredz, ka kuģim, ne tikai ienākot ostā, bet arī šķērsojot valsts teritoriālos ūdeņus, ir jāpaziņo šīs valsts atbildīgajām institūcijām informācija, kas iekļauta kuģa ģenerālajā deklarācijā – informācija par pašu kuģi, kravu un krājumiem. Šādas prasības ir izstrādātas, lai garantētu kuģošanas drošību, un īpaša uzmanība tiek pievērsta kuģiem, kas pārvadā bīstamas kravas. Starptautiskā un Eiropas mērogā ir izstrādātas dažādas informācijas apmaiņas sistēmas, kas saistītas ar kuģošanu un jūras transportu. Taču tās vairāk vērstas uz valstu drošības, vides aizsardzības vai kravu kontroles vajadzībām. Kas attiecas uz navigācijas drošības jautājumiem, tad pašreiz katra valsts izstrādā savas prasības KSV nepieciešamajai informācijai un operatoru darbībai. Baltijas jūrā, kur kuģu satiksme ir ļoti intensīva un šķērsojas daudzu valstu teritoriālie ūdeņi, dažādās prasības būtiski apgrūtina darbu kuģotājiem.  Tādēļ IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) asociācijas ietvaros ir izveidota darba grupa, kas izstrādā ieteikumus un rekomendācijas, lai harmonizētu KSV darbības dažādās Baltijas jūras valstīs un izveidotu vienotu sistēmu informācijas saņemšanai no kuģiem un tās apritei starp dažādu valstu KSV operatoriem. Vienotas sistēmas izstrādāšanas mērķis ir atvieglot darbu kuģotājiem, paaugstināt KVS operatoru darba efektivitāti, kā arī uzlabot navigācijas drošību Baltijas jūras reģionā. Vienotu prasību ieviešana novērš kļūdu pieļaušanas risku, paziņojot informāciju. Tas kļūst īpaši aktuāli saistībā ar mūsdienu tendenci kuģu ekipāžu samazināšanai,  kad vairakkārt  palielinās slodze kuģu kapteiņiem (virsniekiem).  

 Jurijs Zariņš: “Kaut arī Rīgas brīvostas pārvalde kā KSV operators nav IALA asociācijas biedrs, mums ir jāseko līdzi procesiem, kas saistīti ar navigācijas drošību Baltijas jūrā. Piedaloties harmonizācijas darba grupas sanāksmēs, mēs varam sniegt ieteikumus, kas ir būtiski Rīgas ostai un panākt mūsu interešu ievērošanu kopējo lēmumu pieņemšanā. Iekļaujoties kopējās sistēmās Rīgas osta uzlabo konkurētspēju, pievilcību klientu acīs un demonstrē sevi kā aktīvu un kompetentu starptautiskās ostu sabiedrības locekli. Priecājos, ka Baltijas jūras valstu KSV kolēģi ir atsaukušies uzaicinājumam un nākamā gada septembrī Baltijas jūras reģiona Kuģu satiksmes vadības un kuģu ziņošanas sistēmu harmonizācijas darba grupas sanāksme notiks Rīgā, un varēsim viņus iepazīstināt ar Rīgas ostu klātienē.”