Meklēt

Rīgas brīvostas pārvalde ieviesusi visus Valsts kontroles ieteikumus attiecībā uz Krievu salas projektu

Rīgas brīvostas pārvalde ir ieviesusi visus no kopumā pieciem Valsts kontroles ieteikumiem attiecībā uz projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanu, uzlabojot projekta procesu vadību un kontroli, kā arī izstrādājot un pilnveidojot projekta vadības un uzraudzības instrumentus. To apstiprināšana plānota tuvākajā Rīgas brīvostas valdes sēdē. Lai ieteikumi tiktu ieviesti atbilstoši Valsts kontroles ieskatam, sagatavojot ieteikumu ieviešanai nepieciešamo dokumentāciju, Rīgas Brīvostas pārvalde vadījās arī pēc starptautiskā auditora Deloitte Rīgas brīvostas pārvaldē veiktā juridiskā un operacionālā audita secinājumiem un sniegtajām rekomendācijām projekta vadības uzlabošanai turpmākajā projekta posmā. Informācija par ieteikumu īstenošanu šodien ir nosūtīta arī Valsts kontrolei.

“Neskatoties uz to, ka Rīgas brīvostas pārvalde nepiekrīt Valsts kontroles sagatavotajam atzinumam par Krievu salas projekta īstenošanas lietderību, mēs ļoti atbildīgi izturamies pret projekta īstenošanu un finansējuma sniedzēju – Eiropas Komisiju. Vēlos uzsvērt, ka visi projekta ietvaros plānotie būvdarbi ir pilnībā pabeigti noteiktajos termiņos un plānotajā apjomā. Lai pierādītu visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem, tostarp Eiropas komisijai, Valstot kontrolei un arī stividoriem, ka brīvostas galvenais mērķis ir sekmīgi īstenot projektu, esam pilnā apjomā ieviesuši visus Valsts kontroles ieteikumus attiecībā uz projekta vadības un uzraudzības jautājumiem,” norāda Krievu salas projekta vadītāja Sanita Kaire.

Projekta mērķa sasniegšanas kontrolei un monitoringam esošais ilgtermiņa darbības plāns tika papildināts ar iesaistīto pušu svarīgākajām plānotajām darbībām un nepieciešamo lēmumu termiņiem, sanāksmju un regulāro atskaišu definējumiem un to termiņiem, plānotā būvniecības procesa uzraudzības instrumentiem, kā arī nozīmīgāko robežpunktu definējumiem. Apstiprinātais rīcības plāns projekta mērķa sasniegšanai līdz 2018. gada 31. decembrim, atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem, papildināts ar izpildes monitoringa darbībām, tādejādi pastiprinot projekta īstenošanā iesaistīto citu pušu darbību termiņu kontroli no Rīgas brīvostas puses.

Projekta vadības pilnveidošanai un potenciālo risku mazināšanai no jauna ir izstrādāts projekta vadības plāns, definējot projekta vadības jomas un norādot izstrādātos dokumentus, kas nodrošina kontroles un uzraudzības mehānismu katrai no tām. Projekta kapacitātes palielināšanai ir izstrādāta projekta vadības struktūrshēma, kas atspoguļo plānoto projekta vadības komandas struktūru, darbinieku kvalifikāciju un funkcijas.

Lai uzlabotu Rīgas brīvostas pārvaldes komunikāciju ar projektā iesaistītajām pusēm, ir izstrādāts projektā ieinteresēto pušu komunikāciju plāns, kas papildus projekta rīcības plānā noteiktajām pusēm, definē projekta sekmīgai pabeigšanai ieinteresētās puses, informācijas apmaiņas principus, veidus un periodiskumu.

Savukārt, lai uzlabotu finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli, turpmāk būs detalizētāk jāpamato pakalpojuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma uzsākšanas nepieciešamība, un tiesiskums.

Projekta ietvaros Krievu salā ir izbūvēta pasaules standartiem atbilstoša ostas infrastruktūra – četras jaunas dziļūdens piestātnes, dzelzceļa pievadi, kā arī inženiertehniskās komunikācijas. Kohēzijas fonda līdzfinansētās būves ir pabeigtas un nodotas ekspluatācijā jau aizvadītā gada nogalē, panākot tam paredzētā finansējuma ietaupījumu 10,6 miljonu eiro apmērā.