Neatkarīgs auditors ir izvērtējis Rīgas brīvostas pārvaldes amatpersonu lēmumu tiesiskumu

  • Drukāt

Starptautisks neatkarīgs auditors Deloitte ir izvērtējis Rīgas brīvostas pārvaldes amatpersonu darbības tiesiskumu attiecībā uz vairākiem laika posmā no 2009. līdz 2012. gadam pieņemtajiem lēmumiem, nosakot pārvaldes amatpersonas atbildības robežas, un sagatavojis attiecīgu ziņojumu par to. Saskaņā ar neatkarīgā auditora ziņojumu, ir izvērtēta savstarpējo darījumu starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Liepājas Jūrniecības koledžu, starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Starptautisko ostu asociāciju, kā arī maksājumu Rīgas brīvostas darbiniekiem faktiskā būtība, pavadošie dokumenti un pieņemto lēmumu tiesiskais pamatojums.

Ņemot vērā uzsākto tiesvedību, kuras ietvaros tiek skatīta Rīgas brīvostas amatpersonu atbildība par minētajiem lēmumiem, Rīgas brīvostas valde pieņēma lēmumu par starptautiskas auditoru kompānijas Deloitte piesaistīšanu, lai izvērtētu Rīgas brīvostas amatpersonu rīcības tiesiskumu un atbildības robežas. Savukārt pēc Deloitte atzinuma saņemšanas tika izveidota īpaša komisija, kas detalizēti iepazinās ar atzinuma secinājumiem, ko tālāk virzīja izskatīšanai un apstiprināšanai Rīgas brīvostas valdē.

Iepazīstoties ar atzinumu, Rīgas brīvostas valdei nav šaubu, ka auditors ir ļoti rūpīgi analizējis brīvostas amatpersonu lēmumu tiesisko bāzi un pavadošos dokumentus. Pamatojoties uz auditora atzinumu, valde secina, ka pamatā amatpersonu lēmumi ir bijuši tiesiski un nav radījuši zaudējumus Rīgas brīvostas pārvaldei. Tomēr auditors norāda, ka par dažiem lēmumiem ir nepieciešama precizējoša dokumentācija, lai pilnībā varētu apstiprināt šo lēmumu tiesiskumu.

Attiecībā uz maksājumiem Rīgas brīvostas darbiniekiem, auditors norāda, ka visi maksājumi ir bijuši likumīgi, saskaņā ar tai brīdī spēkā esošo likumdošanu, izņemot 4 rīkojumus par kopējo summu 1942,48 latu jeb 2763,90 eiro, kas tika izmaksāti brīvostas darbiniekiem nozīmīgās dzīves situācijās, piemēram, sakarā ar stāšanos laulībā, bet jau pēc attiecīgu normatīvo aktu izmaiņām. Konstatējot šo situāciju, rīkojumus parakstījusī amatpersona – pārvaldnieka vietnieks Aigars Pečaks šos līdzekļus pilnā apmērā ir atgriezis Rīgas brīvostas budžetā. Savukārt Rīgas brīvostas valde par minēto pārkāpumu ir pieņēmusi lēmumu izteikt A.Pečakam rājienu.

Auditors ziņojumu ir sagatavojis, balsoties gan uz Rīgas brīvostas pārvaldes sniegto informāciju, gan publiski pieejamo informāciju, gan Latvijas Republikas tiesību aktiem, izvērtējot to vēsturiskās redakcijas, kas bijušas spēkā laika periodā starp 2009.-2012. gadu – periodu, par kuru tika veikts Rīgas brīvostas pārvaldes lēmumu tiesiskuma izvērtējums.