Meklēt

Rīgas brīvostas pārvalde pievērsīs pastiprinātu uzmanību iznomāto ostas teritoriju sakopšanai un uzturēšanai kārtībā

Viens no Rīgas brīvostas pārvaldes (RBP) pienākumiem ir pastāvīgi rūpēties par ostas teritorijas uzturēšanu kārtībā un nodrošināt  Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” ievērošanu visā ostas teritorijā. Arī RBP vides politika un vides aizsardzības normatīvie akti uzliek dažādus pienākumus, kas jāievēro saimniekojot ostas teritorijā. Ostas teritorijas sakoptība ir arī laba ostas tēla sastāvdaļa, par ko tāpat ir atbildīga Rīgas brīvostas pārvalde. Ņemot vērā visus šos aspektus un to, ka lielākā daļa no Rīgas brīvostas pārvaldes teritorijām ir iznomātas privātiem komersantiem, RBP veic uzņēmumiem iznomāto teritoriju apsekošanu, kontroli un ieteikumu izstrādāšanu uzņēmējiem teritoriju sakopšanai. Lai vide ostā kļūtu aizvien sakoptāka, lai ostas teritorijā būtu patīkami un droši uzturēties gan ostas apkaimju iedzīvotājiem, gan ostā strādājošajiem un, lai uzlabotu ostas tēlu to tūristu acīs, kas Rīgā ierodas ar prāmi, vai kruīza kuģiem, Rīgas brīvostas pārvalde turpmāk pievērsīs lielāku uzmanību iznomāto ostas teritoriju sakopšanai un uzturēšanai kārtībā.

Kuģošanas departamenta direktors Toms Berziņš: “No vienas puses ir jāsaprot, ka osta ir industriāla teritorija ar visām no tā izrietošajām sekām, tai skaitā industriālu vidi un vizuālo izskatu. No otras puses Rīgas brīvostas pārvalde vairāk kā jebkurš ir ieinteresēta, lai Rīgas osta izskatītos pievilcīga to tūristu acīs, kas Rīgā ierodas ar kuģiem. Zemes nomniekiem ostā – ostas uzņēmumiem, ir jādomā par biznesu, par kravu piesaisti, apstrādi un kvalitatīvu ostas pakalpojumu sniegšanu. Sakārtotas vides veidošana bieži vien paliek otrajā plānā. Tādēļ mūsu pienākums ir kontrolēt un atgādināt uzņēmējiem, ka arī vides sakārtošanas jautājumiem jāpievērš uzmanība. Kopš RBP veic regulāru iznomāto teritoriju kontroli, uzņēmumos ir ievērojami uzlabojusies teritoriju sakoptība. Līdz šim nav bijuši aizrādījumi no pašvaldības puses par sakoptību iznomātajās teritorijās. Uzņēmumi praktiski vienmēr reaģē uz aizrādījumiem un veic sakopšanas darbus.”

Turpmāk uzņēmējdarbībai iznomātajās teritorijās regulāri tiks veikts īpaši izstrādāts komplekss ikmēneša novērtējums, kurā tiks vērtēti dažādi vides sakoptības rādītāji - lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmu darbība, akvatorijas piesārņotība pie piestātnēm, atkritumu apsaimniekošanas prasību ievērošana (t.sk. bīstamo atkritumu) un atbilstība kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānam Rīgas brīvostā,  uzņēmuma teritorijā esošo ceļu un laukumu apsaimniekošanas kvalitāte, ķīmisko vielu un produktu uzglabāšanas atbilstība Ķīmisko vielu likumam un organoleptiski novērtēta gaisa kvalitāte - smakas un putekļi.

Par katru no uzņēmējdarbībai izmantotajām teritorijām tāpat kā līdz šim tiks sastādīts novērtējuma akts, un konstatēto pārkāpumu gadījumos sniegti priekšlikumi uzņēmumiem situācijas uzlabošanai kā arī norādīti termiņi pārkāpumu novēršanai.