Identifikācijas numurs
2022/12
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

 1. Iepirkuma priekšmets: “Video stāstu cikla izveidošana un izvietošana publiski pieejamā mediju interneta video platformā”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem (2.pielikums) un Tehniskās specifikācijas (6.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (1.pielikuma 1.tabula).
 3. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta: Līguma darbības termiņš no 2022.gada 1.augusta līdz 2022.gada 19.decembrim (līguma projekts 5.pielikumā).
 4. Samaksas nosacījumi: 10 (desmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2022.gada 29.jūlija plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
  1. aizpildīts un parakstīts Pieteikums ar finanšu piedāvājumu (1.pielikums);
  2. dokumentācija, kas apliecina dalības nosacījumu pretendentiem (2.pielikums) izpildi: piedāvāto speciālistu (CV) formu (3.pielikums), kā arī informācija, kas noteikta 2.pielikuma 2.2. un 2.4.punktā;
  3. mediju uzņēmuma apliecinājums par sadarbību ar pretendentu gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju (4.pielikums).
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā;
  4. pretendents pēdējo 3 gadu laikā ir veiksmīgi īstenojis apjoma un tehnisko prasību ziņā vismaz vienu līdzvērtīgu projektu. Pretendentam jāiesniedz īstenotā projekta apraksts un vizualizācijas.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”

2. pielikums “Dalības nosacījumi pretendentam”

3. pielikums “Pretendenta piedāvātā speciālista (CV) forma”

4. pielikums “Mediju uzņēmuma apliecinājums”

5. pielikums “Iepirkuma līguma projekts”.

6. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Inga Šabovica
Kontakttālrunis
26457160
Saziņas e-pasts
inga.sabovica@rop.lv