Identifikācijas numurs
2022/2
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma priekšmets: “Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Rīgas brīvostas pārvaldes vajadzībām”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: visu mēbeļu piegāde un uzstādīšana - 8 (astoņas) nedēļas no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laiks – 3 (trīs) gadi.
 4. Samaksas nosacījumi: Avansa maksājums 50 % apmērā 5 darba dienu laikā no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas, atlikušais maksājums 10 (desmit) dienu laikā pēc darījuma apliecinoša dokumenta parakstīšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2022.gada 29.marta plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
  • aizpildīts un parakstīts Pieteikums (1.pielikums);
  • Finanšu piedāvājums (2.pielikums). Var pievienot citus dokumentus – bukletus, brošūras, kas apliecina tehnisko prasību izpildi;
  • vismaz divas rekomendācijas vēstules no klientiem, kuriem Pretendents sniedzis savus pakalpojumus, kas saistīti ar mēbeļu piegādi un uzstādīšanu pēdējā gada laikā, t.i. no 2021. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim.
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  • Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu tehniskajā specifikācijā norādītā veida un apjoma mēbeļu piegāžu nodrošināšanā. Pretendents iesniedz vismaz divas rekomendācijas vēstules no klientiem, kuriem sniedzis savus pakalpojumus, kas saistīti ar mēbeļu piegādi un uzstādīšanu pēdējā gada laikā, t.i. no 2021. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim
  • nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  • pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”.

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

3. pielikums “Finanšu piedāvājums”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Inga Pole
Kontakttālrunis
67030842
Saziņas e-pasts
inga.pole@rop.lv