Rīgas brīvostas pārvalde, adrese Kalpaka bulv.12, Rīga, LV-1010, izsola nekustamā īpašuma, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, Krievu salā, Zilā ielā, nomas un apbūves tiesības.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Objekts Nr.1 (nomas objekts) - piestātne KRS-3 ar piegulošo zemes platību 6035 m² platībā, izsoles sākuma cena (gada nomas maksa) 303 095,95 EUR, izsoles solis 3030 EUR.

Objekts Nr.2 (apbūves tiesību objekts) - zemes vienība 20.4924 ha (204924 m2) platībā, izsoles sākuma cena (maksa par apbūves tiesību gadā) 444 685,08 EUR, izsoles solis 4446 EUR.

Objektu turpmākās izmantošanas nosacījumi: ar ostas funkcijām saistīta komercdarbība (skat. Rīgas brīvostas pārvaldes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas metodikas 3.1.punktu; pieejams Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapā https://rop.lv/lv/zemes-noma-un-apbuves-tiesibas). Uz katru objektu jāpiesakās atsevišķi.

Izsoles noteikumi, pieteikuma veidlapa un cita informācija publicēta Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapā: info [at] rop.lv (www.rop.lv) sadaļā ,,Paziņojumi’’.

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2021.gada 1.decembrim plkst. 16.00. Izsoles laiks 2021.gada 15.decembris, Objekts Nr.1 plkst. 13:00., Objekts Nr.2 plkst. 14.00. Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta Kalpaka bulv.12, Rīga.

Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 1.decembrim, plkst. 16.00 jāiesniedz izsoles noteikumos (pieteikuma veidlapā) norādītie dokumenti un jāiemaksā izsoles nodrošinājums Rīgas brīvostas pārvaldes norēķinu kontā LV16HABA0551024614837, AS Swedbank. Maksājuma mērķis: Nekustamā īpašuma Zilā ielā, Rīgā Objekta Nr.1 nomas tiesību vai Objekta Nr.2 apbūves tiesību izsoles nodrošinājums.

Rīgas brīvostas pārvalde kā izsoles rīkotājs, ņemot vērā saistībā ar COVID-19 izsludināto ārkārtējo situāciju, epidemioloģisko stāvokli valstī un ar to saistītos ierobežojumus, var pieņemt lēmumu par izsoles atcelšanu (pārcelšanu) vai īpašiem drošības pasākumiem tās norisei. Par pieņemto lēmumu izsolei reģistrētie dalībnieki tiks informēti.

Parādīt visus