Identifikācijas numurs
RBP 2021/3_ES_ERAF
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāts konkurss
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātam konkursam „Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana jahtu ostā Matrožu ielā, Rīgā, jahtu  servisa uzlabošanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2021/3_ES_ERAF), var iesniegt līdz 2021. gada 29. novembra plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/63218

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/63218

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Projekta vadītājs Gatis Kristaps
Kontakttālrunis
+371 29411258
Saziņas e-pasts
info@rop.lv
Rezultāti

Pamatojoties uz atklāta konkursa „Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana jahtu ostā Matrožu ielā 7A, Rīgā, jahtu servisa uzlabošanai” (id. Nr. RBP 2021/3_ES_ERAF) iepirkuma komisijas 2021. gada 27. decembra sēdē (protokols Nr. 4-31.21/6) veikto izvērtējumu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Forston” (Vienotais reģ. Nr. 41503072459).

2022. gada 23. februārī noslēgts iepirkuma līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Forston” (Vienotais reģ. Nr. 41503072459) pa papildu aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu jahtu ostā Matrožu ielā 7A, Rīgā saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un pretendenta piedāvāto līgumcenu 128 918,19 EUR (simts divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro un 19 centi) bez PVN.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/686158