Vides risku pārvaldība

  • Drukāt

Vides risku pārvaldība Rīgas brīvostā tiek organizēta atbilstoši trīs būtiskāko Ministru Kabineta noteikumu prasībām:

  • 2016. gada 5. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”
  • 2008. gada 5. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Tipveida prasības, sagatavojot darbības plānu neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un naftas vai ķīmisko vielu termināļos”
  • 2009. gada 15. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1060 „Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās”

Rūpniecisko avāriju riska objekti

Rīgas brīvostas teritorijā atrodas 4 uzņēmumi, kuriem saskaņā ar noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 15. punkta prasībām ir izstrādāta Rūpniecisko avāriju novēršanas programma (RANP) un 8 uzņēmumi, kuriem saskaņā ar minēto noteikumu 16. punkta prasībām ir izstrādāts Drošības pārskats (DP). Objektu saraksts ir pieejams Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā.

http://www.vpvb.gov.lv/lv/avariju-risks/objektu-saraksts

RANP un DP izvērtē Vides pārraudzības valsts biroja izveidotā riska izvērtējuma komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas un Iekšlietu ministrijas vai to padotībā esošajām iestādēm, kā arī Rīgas domes pārstāvji.

Objektu regulārās kompleksās pārbaudes veic Valsts vides dienesta izveidota inspekcijas komisija.

Neparedzēta piesārņojuma gadījumu pārvaldība

Saskaņā ar noteikumu Nr.82 „Tipveida prasības, sagatavojot darbības plānu neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un naftas vai ķīmisko vielu termināļos” prasībām, 2015. gada 10. decembrī ir apstiprināts Darbības plāns neparedzēta piesārņojuma gadījumā Rīgas brīvostā.

Plānā apskatīti akvatorijas piesārņojuma draudi no tām piestātnēm, kurās tiek veiktas darbības ar ķīmiskās vielām, naftas pārstrādes produktiem un maisījumiem (lejamkravām). Plāns nosaka piesārņojuma gadījuma situācijas izziņošanas, piesārņojuma novērtēšanas, situācijas kontroles, operatīvās vadības kārtību, kā arī akvatorijas piesārņojuma likvidācijas pasākumu secību neparedzētas piesārņojuma izplūdes gadījumā. Plānā, balstoties uz situācijas analīzi, izvirzītas prioritātes un noteikta secība, kādā veicami pasākumi piesārņojuma likvidācijai.

Plāns ir iekšējais normatīvais akts un ar to iepazīstina tā realizācijā iesaistītās puses.

Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites pārvaldība

Bīstamo un piesārņojošo kravu aprite Rīgas brīvostā tiek uzraudzīta trīs līmeņos. To savas kompetences ietvaros nodrošina Latvijas Jūras administrācija, Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policija un komersants, kurš iesaistīts bīstamo un piesārņojošo kravu apritē.

Noteikumi Nr. 1060 „Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās” nosaka prasības darbībām ar bīstamām un piesārņojošām kravām ostā, kā arī to uzraudzības kārtību. Noteikumi paredz, ka ostas inspektoram ne retāk kā reizi četros mēnešos jāpārbauda bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostas komersantu teritorijās. Pārbaudēs tiek kontrolēts radioaktivitātes līmenis, gaisa piesārņojuma rādītāji, kā arī apzināti potenciālie vides riski. Gadījumos, kad tiek konstatēts pārkāpums, ostas inspektoram, paralēli informējot Valsts vides dienestu, ir tiesības pārtraukt kravas operāciju līdz trūkumu novēršanai. Atbildību par pārkāpumiem konkrētu operāciju veikšanā jāuzņemas pašiem uzņēmumiem un par soda vai ierobežojošo pasākumu piemērošanu lemj Valsts vides dienests.

Bīstamos un piesārņojošo kravu terminālus var aplūkot kartē