Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošana

  • Drukāt

Kopš 1993. gada 1. marta Latvijas Republika ir Starptautiskās jūrniecības organizācijas (IMO - International Maritime Organization) biedre. Latvijas teritoriālie ūdeņi ir starptautiskā kuģošanas telpa un uz tās izmantošanu attiecināmi noteikumi, kas izriet no IMO Konvencijām. 1973. gada Konvencija par piesārņošanas no kuģiem novēršanu ar 1978. gada Protokola labojumiem (MARPOL 73/78) ir noteicošā starptautiskā konvencija, kas darbojas, lai novērstu kuģu darbības vai avāriju gadījumos iespējamo piesārņojumu jūras vidē t.sk. ietver nosacījumus, lai novērstu un samazinātu kuģu radīto atkritumu piesārņojumu.

Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas kārtību Latvijas ostās reglamentē 2002. gada 8. oktobra Ministru Kabineta noteikumi Nr.455 “Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”. Noteikumi nosaka, ka Ostas pārvaldes organizē kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu un ir atbildīgas par “Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi.”

Rīgas brīvostā kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas kārtību nosaka 2017. gada 28. jūnijā apstiprinātais “Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāns Rīgas brīvostā”.

icon Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāns Rīgas brīvostā

Atkritumu apsaimniekošanu veic šādi uzņēmumi: Atkritumu apsaimniekošana