Meklēt

Arhīvs

Izpēte un tehniskā projektēšana projektam "Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcija"

en_tentea_beneficiaries_logo3_small

2009. gada 12. jūnijā Eiropas Komisija pieņēma lēmumu par Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanu projektam Izpēte un tehniskā projektēšana projektam "Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcija" - 2008 – LV – 91500 – S.  Piešķirtais finansiālais atbalsts ir 820 000 EUR, kas  sastāda 49.73% no kopējām projekta izmaksām.

Papildus informācija

Atklātās iepirkuma procedūras uzvarētājs ir pilnsabiedrība Kurbada tilti Deprom Ramboll (reģ. nr. 50103253071). 2009. gada 15. oktobrī ir parakstīts līgums par darbu veikšanu. Darba uzdevumā ir paredzēts veikt sekojošas aktivitātes:

  • Izpētes, lai nodrošinātu kvalitatīvu galvenā kuģu ceļa rekonstrukcijas projekta izstrādi,
  • Skiču projekta izstrāde,
  • Tehniskā projekta izstrāde.

Projekta realizācijas laiks ir 19 mēneši. Rezultātā Rīgas brīvostas pārvalde saņems saskaņotu tehnisko projektu kuģošanas kanāla rekonstrukcijai.

Projektam ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), jo ir saņemts atzinums no Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB), ka projektam Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcija ir jāveic pilna IVN procedūra.

03.04.2009. notika sākotnējās sabiedriskās apspriešanas procedūra.

Atklātās iepirkuma procedūras uzvarētājs ir SIA "Estonian,  Latvian & Lithuanian Environment", ar ko 2009. gada 10. jūlijā tika noslēgts līgums par IVN procedūras veikšanu.