Meklēt

Arhīvs

Plan the city with the port

villes

Saites

Projekta mājas lapa: www.aivp.org

Gandrīz divdesmit gadus Eiropas ostas tiek iesaistītas vērienīgos ostu attīstības projektos, kas saistīti ar neizmantotām vai piesārņotām teritorijām, kuras savieno pilsētas vēsturisko centru ar industriālām zonām, ieskaitot ostu uzņēmumu izvietošanas un pakalpojumu sniegšanas platībām.

Šobrīd šis platības piesaista uzņēmēju interesi plašo zemes izmantošanas iespēju dēļ. Lieliska dislokācija un, protams, jūras vai upes tuvums - šie faktori rada daudzveidīgas attīstības risinājumu iespējas. Ilgtermiņā, ostas-pilsētas vadība, varētu piedāvāt saviem iedzīvotājiem šajās teritorijās izbūvēt kvalitatīvus mājokļus, sabiedriskas celtnes un atpūtas vietas, kuras piesaistīs dažādu kategoriju iedzīvotājus pilsētas centram.

Turklāt, šo bijušo industriālo zonu apgūšana palīdzēs ostai uzlabot savu tēlu, kas nereti ir būtiski sabojāts, un veicināt savu konkurētspēju, lai piesaistītu vairāk privāto investoru. 
Vienlaikus ar pilsētas attīstības plānu īstenošanu ostas vadībai ir nemitīgi jāuzlabo sava darba efektivitāte sīvas konkurences apstākļos, pastāvīgi pielāgojot savā uzraudzībā esošās teritorijas starptautisko kuģošanas operatoru vajadzībām.
Ar ostas funkciju īstenošanu saistītā loģistikas un pakalpojumu sektora strauja attīstība samērā bieži veicina zināmu pretestību pilsētplānotāju iecerēm, jo ostai ir jāpiedāvā kompāniju un uzņēmumu biznesa aktivitātēm atbilstošus nosacījumus.

Tāpēc gan pilsēta, gan osta ir spiestas iesaistīties nepārtrauktā diskusiju procesā sakarā ar City-Port (Pilsēta-Osta) savienojošo teritoriju attīstību. Šajās diskusijās parasti tiek iesaistīti valsts un privātā sektora attīstītāji un ja tas ir nepieciešams, process tiek regulēts, lai izvairītos no ostas vai pilsētas ieceru apsīkuma, jo neatkarīgi no tā, kura puse “uzvarēs”, abos variantos tas kaitē ostas- pilsētas vispārējai konkurētspējai.

Lai panāktu līdzsvarotu pilsētas-ostas attīstību šajās teritorijās, kur uz spēles ir likts ļoti daudz, ir nepieciešams atrast vienotu pilsētai un ostai labvēlīgu risinājumu, mēģinot izvēlēties tādas teritorijas attīstības iespējas, kuras spēs piedāvāt gan augstu dzīves kvalitāti pilsētniekiem, gan efektīva darba iespējas ostas speciālistiem, un to var panākt, īstenojot kompensējošus pasākumus.

Sakarā ar iepriekš minētiem faktiem un jau realizējamiem šo ostas teritoriju attīstības projektiem, Le Havras pilsēta, un šī projekta partneri piedāvā īstenot sadarbības programmu, kuras ietvaros ir plānots apvienot ostas vadības un pilsētas plānotāju centienus.

Lai īstenotu šo projektu, dalībnieki piedāvā sākt ar visām Eiropas ostas pilsētām aktuālu postulātu, - proti, pastāvīgu ostas funkciju konkurētspējas vecināšanu ostu un pilsētu savienojošo teritoriju atjaunošanas programmas ietvaros.

Šis projekts pamatosies uz dažu Ziemeļu-Rietumu Eiropas ostu iesniegto situāciju salīdzinošu analīzi.

Mēs plānojam:

  • Izstrādāt ostas objektu, kuri jau pastāv vai kļūs par potenciālajiem attīstības objektiem šajā teritorijā, tipoloģiju un analizēt viņu darbības nosacījumus;
  • Izstrādāt iespējamu pilsētas attīstības projektu (mājokļu, tirdzniecības centru un veikalu, sabiedrisko telpu projektu) tipoloģiju;
  • Šiem projektiem jābūt saderīgiem ar ostas funkcijām, kuras tiek aizsargātas vai attiecīgi pārveidotas esošās likumdošanas ietvaros.
  • Noteikt šo saderīgo pilsētas un ostas attīstības projektu pievienoto vērtību ostas pilsētai - darba vietu skaita palielināšanās, tūrisma veicināšanas un ilgtspējīgas attīstības izteiksmēs.

Nākamais darba posms – Labas Prakses un Rekomendāciju Rokasgrāmatas izstrāde ar mērķi veiksmīgi savienot ostas un pilsētas funkcijas šo ostu un pilsētu savienojošās teritorijās.

Pateicoties šim projektam projekta partneri gūs iespēju:

  • Izvērtēt situāciju un veikt salīdzinošo analīzi attiecībā uz plānotas pilsētas un ostas attīstības stratēģijām;
  • Izstrādāt Labas Prakses un Rekomendāciju Rokasgrāmatu;
  • Nodrošināt pieredzes apmaiņu sakarā ar attiecīgiem pilsētas-ostas projektiem;
  • Sniegt savu ieguldījumu inovatīvo pilsētas – ostas projektu dizainā un attīstībā, nodrošinot ilgtspējīgo dažādu funkciju veiksmīgu savienojumu;
  • Cienīt projekta partneru iniciatīvas, kā arī viņu sadarbības partneru un ieinteresēto pušu iniciatīvas;

Izveidot efektīvu pilsētas-ostas attīstības projektos iesaistīto partneru tīklu.

Galvenie partneri

City of Le Havre (France)
http://www.ville-lehavre.fr

Partneri

Port of Amsterdam (The Netherlands)
http://www.amsterdamports.nl

Port of Bremerhaven (Germany)
http://www.bean-bremerhaven.de

City of Gdansk (Poland)
http://www.gdansk.pl

Riga Freeport Authority (Latvia)
http://www.rigasbrivosta.lv

International Association Cities and Ports
http://www.aivp.org