Meklēt

Arhīvs

Projekts "TEN-T ostu infrastruktūras uzlabošanas izpēte"

en_tentea_beneficiaries_logo3_small

2006. gada 21. martā Eiropas Komisija pieņēma lēmumu par Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanu projektam ”TEN-T ostu infrastruktūras uzlabošanas izpēte” - 2006 – LV – 92301 – S. Piešķirtais finansiālais atbalsts ir 1 150 000 EUR, kas sastāda 50% no kopējām projekta izmaksām.

Rīgas brīvostas pārvaldei tika piešķirts finansiālais atbalsts 520 000 EUR apjomā (50% no projekta izmaksām). Projekta realizācija sastāv no Lēmumā noteiktām sekojošām aktivitātēm un apakšaktivitātēm:

1. Aktivitāte. Izpēte un būvprojekts RoPax un kruīza kuģu terminālim un molu rekonstrukcijai Rīgas brīvostā.

1.1. Tehniski ekonomiskais pamatojums un būvprojekts RoPax un kruīza kuģu terminālim Rīgas brīvostā.

1.2. Izpēte un rekonstrukcijas projekts Rietumu un Austrumu moliem Rīgas brīvostā.

Tehniski ekonomiskais pamatojums un būvprojekts RoPax un kruīza kuģu terminālim Rīgas brīvostā.

Atklātās iepirkuma procedūras uzvarētājs bija konsorcijs Inros Lackner AG, Hamburg Port Consulting GmbH un SIA Olimps. Konsorcija vadošais partneris ir Inros Lackner Ltd. Līgums ar uzņēmumu tika parakstīts 2008. gada 13. martā, Papildus vienošanās tika noslēgta 2009. gada 5. jūnijā. Darba uzdevumā tika paredzēts veikt:

1. Tehniski ekonomisko pamatojumu RoPax un kruīza kuģu terminālim Rīgas brīvostā, iekļaujot stratēģisko un normatīvo dokumentu analīzi, esošās situācijas novērtējumu, tehnisko alternatīvu izstrādi un izvērtējumu, kā arī katras alternatīvas finanšu un ekonomisko analīzi.

2. Būvprojekta izstrāde RoPax un kruīza kuģu terminālim.

Esošās transporta plūsmas novērtējums un tehniski ekonomiskā pamatojuma projekts tika izstrādāts saskaņā ar Līgumā noteiktajiem termiņiem.

Tehniski ekonomiskā pamatojuma projekts labāko alternatīvu kruīza un pasažieru termināļa izvietojumam izstrādāja, ņemot vērā kravu un satiksme prognozes, kas bija spēkā 2009. gada pirmajā pusē.

ten-t-1

ten-t-2

Kā labākā vieta RoPax un kruīza kuģu termināļa izveidei tika atzīta Eksportostā (Pīļumuižā)

Tā kā 2008. un 2009. gadā ekonomiskā situācija dramatiski izmainījās, saskaņā ar Centrālā Statiskas biroja datiem IKP samazinājās par 4.6% 2008. gadā un par 18% 2009. gadā. Šīs izmaiņas būtiski ietekmēja tās satiksmes prognozes, kas tika analizētas tehniski ekonomiskajā pamatojumā. Ar konsultantiem tika panākta vienošanās, ka tiks izstrādātas papildus alternatīvas, kas būtu balstītas uz pesimistisko un pamata kravu apgrozījuma prognozēm. Tā kā šo prognožu un alternatīvu izstrāde prasīja papildus laiku, tehniski ekonomiskais pamatojums netika pabeigts termiņā, kas bija noteikts aktivitāšu plānā.

2008. gada 17. janvārī ar Satversmes tiesas lēmumu tika atcelts Rīgas pilsētas teritorijas plānojums sadaļā, kas attiecas uz Rīgas brīvostu. Līdz 2009. gada 28. augustam Rīgas brīvostas teritorijā spēkā bija Rīgas Attīstības plāns 1995. – 2005.

Saskaņā ar Satversmes tiesas lēmumu vajadzēja izstrādāt jaunu teritorijas plānojumu, organizēt sabiedrisko apspriešanu un Rīgas pilsētas domei pieņemt lēmumu par plānojuma apstiprināšanu. Pirms teritorijas plānojuma apstiprināšanas Rīgas brīvostas pārvalde nevarēja saņemt atļauju plānot tādus attīstības projektus, kas nebija saskaņā ar Rīgas Attīstības plānu 1995. – 2005. Dokuments neparedzēja RoPax un kruīza termināļa izveidi. Līdz ar to nebija iespējams pabeigt tehniski ekonomisko pamatojumu, izstrādāt labāko alternatīvu un to apstiprināt Rīgas brīvostas valdē pirms teritorijas plānojuma Rīgas domē. Teritorijas plānojumu Rīgas dome apstiprināja 2009. gada 18. augustā un tas stājās spēkā 2009. gada 28. augustā.

Ņemot vērā augstākminēto, 2009. gada 5. jūnijā ar Konsultantu tika parakstīta Papildus vienošanās, kas izmainīja darbu veikšanas grafiku, noteica jaunus darbu veikšanas termiņus un izmainīja maksājumu grafiku. Projekta ieviešana bija aizkavējusies par deviņiem mēnešiem.

Tehniski ekonomisko pamatojumu un labāko alternatīvu Rīgas brīvostas valde apstiprināja 2009. gada 1. oktobrī.

2009. gada 6. oktobrī Satiksmes ministrija iesniedz Eiropas Komisijai lūgumu pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2011. gada 31. decembrim. Eiropas Komisija neapstiprināja Līguma pagarinājumu, jo EK politika nosaka, ka projektu ieviešanas termiņi tiek pagarināti ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem.

Labākā alternatīva paredz RoPax un kruīza kuģu termināli izvietot 2 vietās – RoPax termināli Eksportostā (Pīļumuižā) un kruīza kuģu termināli – Ķīpsalā.

ten-t-3

ten-t-4

Izvēlētajai teritorijai Ķīpsalā pirms projektēšanas jāveic pilna ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un jāizstrādā detālplānojums. Šīs procedūras var tikt veiktas apmēram 12 mēnešu laikā, bet būvprojekta izstrādei ir nepieciešami 15 mēneši. Šīs aktivitātes nevar paveikt projekta ieviešanai atvēlētajā laikā, tādēļ projekta realizācija tika pārtraukta līdz ar tehniski ekonomiskā pamatojuma pabeigšanu.

 

Izpēte un rekonstrukcijas projekts Rietumu un Austrumu moliem Rīgas brīvostā.

 

Atklātās iepirkuma procedūras uzvarētājs bija līgumsabiedrība Valsts SIA "Vides Projekti" un SIA "Jūras Projekts". Līgums ar līgumsabiedrību tika parakstīts 2007. gada 14. augustā. Darba uzdevums ietvēra sekojošas aktivitātes:

1) izpēte rekonstrukcijas projekta izstrādei Austrumu un Rietumu moliem;

2) tehniskais projekts moliem.

Darbi tikai veikti pilnībā atbilstoši Darba uzdevumam un precīzi Līgumā paredzētajos termiņos.

Rietumu mola rekonstrukcijas projekts tika pabeigts un apstiprināts Rīgas pilsētas Būvvaldē 2008. gada 30. decembrī.

ten-t-5

Austrumu mola rekonstrukcijas projekts tika pabeigts un apstiprināts Rīgas pilsētas Būvvaldē 2009. gada 12. janvārī.

ten-t-6

Abi tehniskie projekti ir pieejami Rīgas brīvostas pārvaldē Kuģošanas departamentā.