Meklēt

Projekti

Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu

 

 

Pēdējā desmitgadē ir strauji palielinājies privāto un kravas transportlīdzekļu skaita pieaugums Rīgas pilsētā. Transporta sistēmu būtiski ierobežo nepietiekošais Daugavas šķērsojumu skaits un fragmentārais maģistrālo ielu tīkls, kā arī bez atbilstošu transporta infrastruktūras projektu īstenošanas, nevar nodrošināt efektīvu un mūsdienu prasībām nepieciešamu mobilitāti. Esošās pilsētas satiksmes sistēmas neatbilstība mūsdienu sabiedrības pieprasījumam pēc mobilitātes atspoguļojas kā sastrēgumi uz tiltiem un lielākajām satiksmes maģistrālēm, tādējādi ievērojami, ietekmējot pilsētvides kvalitāti, kā arī negatīvi iespaidojot satiksmes plūsmas ne tikai Rīgas pilsētā, bet arī Rīgas reģionā. Atbilstošas, mūsdienu izpratnē piemērotas satiksmes infrastruktūras trūkums samazina iespējamo mobilitāti un negatīvi iespaido Latvijas, Rīgas reģiona, Rīgas pilsētas, kā arī Rīgas brīvostas turpmāko izaugsmi un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Rīgas brīvostas valde 2016. gada 2. jūnijā pieņēma lēmumu (lēmuma Nr.88) uzsākt īstenot projektu “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” (turpmāk – Projekts), piesaistot Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. 

Plānots, ka satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu palīdzēs izveidot tiešu savienojumu ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu tīklu. Tādejādi tuvākajā nākotnē tiks uzlabota satiksmes mobilitāte ostas teritorijā un ērtāka kravu transporta un iedzīvotāju piekļuve Kundziņsalai. Projektējamais satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, atbilstoši Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 17. pielikumam “Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu aprobežojumi” un ir ietverts Transporta infrastruktūras attīstības shēmā (5. pielikums Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 34.), ir paredzēts esošajās pilsētas sarkano līniju robežās. 

Sagatavojot “Rīgas brīvostas Attīstības programma 2009. – 2018.” 2.5.4. sadaļu “Sasaiste ar sauszemes transporta tīklu” tika atzīmēts, ka pilsētas ielu tīkls nodrošina ostas teritorijas terminālu apkalpošanu, tomēr kravu nogādāšana ar autotransportu uz pilsētas ziemeļaustrumu un ziemeļrietumu daļu, kur atrodas Rīgas brīvostas termināli, ir sarežģīta un apgrūtinoša augstās satiksmes intensitātes un esošo ielu zemās caurlaidības dēļ Ziemeļaustrumu daļā transporta plūsmas papildus tiek aizkavētas uz dzelzceļa pārbrauktuvēm un tiltiem pār Daugavu. Līdz ar to “Rīgas brīvostas Attīstības programmas rīcības plāns 2016. – 2018.” tika iekļauts stratēģiskais mērķis Nr.3 “Nodrošināt Rīgas brīvostas klientus ar autoceļu, dzelzceļa un ūdensceļu infrastruktūru” un tā sasniegšanai paredzēts īstenot pasākumu - Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu projektēšana un sekojoša būvniecība. 

Stratēģiskā mērķa Nr. 3 īstenošana veicina Nacionālās programmas „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” kopīgos mērķu sasniegšanu: 

  • paaugstināt satiksmes drošību, 
  • ieviest satiksmes organizācijā inteliģentās transporta sistēmas, sakārtot ielu tīklu, kas uzņemtu galvenās tranzīta plūsmas, nodrošinot ērtu satiksmes plūsmu maršrutā Austrumu maģistrāle – Rīgas osta, 
  • palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti atbilstoši.

2017. gada 2. martā tika izsludināts atklāts konkurss „Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (RBP_2017/3) Projekta būvprojekta izstrādei un autoruzraudzības nodrošināšanai.

Atbilstoši izsludinātajai iepirkuma procedūrai par būvprojekta izstrādātājiem tika izvēlēta personu apvienība “SIA Vektors T” un SIA “BRD Projekts”. Saskaņā ar personu apvienības “SIA Vektors T” un SIA “BRD Projekts” iesniegto piedāvājumu Projekta būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšanas kopējas izmaksas (ar PVN 21%) ir 1 430 406,82 EUR (viens miljons četri simti trīsdesmit tūkstoši četri simti seši euro un 82 centi). 

2017. gada 26. jūnijā Rīgas brīvostas pārvalde ar pilnsabiedrību “Vektors TB” (personu apvienība “SIA Vektors T” un SIA “BRD Projekts”) noslēdza pakalpojuma līgumu par “Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” būvprojekta izstrādi. Saskaņā ar noslēgto pakalpojuma līgumu paredzēts, ka būvprojekta izstrāde noslēgsies 2018. gada 26. septembrī.

Projekta būvniecības īstenošanai Rīgas brīvostas pārvalde ir piesaistījusi ES Kohēzijas fonda finansējumu. Līdz ar to, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr.319 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa”. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” īstenošanas noteikumi” noteiktajam, Rīgas brīvostas pārvalde ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei sagatavoja projekta iesniegumu “Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecība”. Tādējādi saskaņā ar iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem maksimālais pieejamais ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 24,7 milj. EUR apmērā. Maksimālā ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma proporcija var sasniegt 85% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām. No kopējām būvniecības projekta īstenošanas izmaksām 10% var tikt novirzītas būvprojektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksu segšanai.

2017. gada 29. novembrī ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai Rīgas brīvostas pārvalde iesniedza Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai Kohēzijas fonda projekta iesniegumu. Iesniegums tika apstiprināts 2018. gada 28. februārī. 

2018. gada 23. aprīlī Rīgas brīvostas pārvaldē parakstīja vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ES fonda projekta īstenošanu Nr. 6.1.1.0/17/I/006, kuras ietvaros Rīgas brīvostas pārvaldei piešķir Kohēzijas fonda finansējumu projekta ”Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” īstenošanai 69,52% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 23 175 842,00 EUR (divdesmit trīs miljonu viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit divi euro un 00 centi).