Meklēt

Projekti

Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrāde

Rīgas dome 09.06.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2631 „Par Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai nodrošinātu Rīgas Brīvostas ieceri attīstīt uzņēmējdarbību Kundziņsalā, tajā mainot teritorijas atļauto izmantošanu, precizējot jaunus transporta infrastruktūras savienojumus un nosakot ostas pievedceļu kategorijas (šķērsprofilus), kā arī sabalansējot Rīgas Brīvostas un pieguļošo dzīvojamo rajonu attīstību.

Lokālplānojuma teritorija – 554 ha.

Transporta plūsmu izpētes teritorija – 1230 ha, kas iekļaujas arī Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā.