Meklēt

Projekti

Paziņojums par Krievu salas teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Rīgas dome ir pieņēmusi divus lēmumus par lokālplānojuma izstrādi Rīgas brīvostā esošajai Krievu salas teritorijas daļai.

14.03.2017. pieņemts lēmums Nr. 4969 “Par Krievu salas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” un 13.06.2017. lēmums Nr. 5308 “Par grozījumiem Rīgas domes 14.03.2017. lēmumā Nr. 4969 “Par Krievu salas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu””. Abi lēmumi pieņemti, lai nodrošinātu Rīgas Brīvostas iesāktā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” sekmīgu pabeigšanu un izstrādātu precizējošus nosacījumus Krievu salā jaunbūvējamo termināļu apbūvei un vienlaicīgi harmonizētu jau šobrīd Rīgas teritorijas plānojumā noteikto teritorijas izmantošanas veidus ar 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (MK noteikumi Nr. 240) noteiktajiem teritorijas izmantošanas veidiem Krievu salas teritorijai aptuveni 156 ha platībā, kā arī veiktu transporta izpēti aptuveni 43 ha platībā. Informējam, ka ar lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļa vietnē.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam, lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā pilsētas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Krievu salas lokālplānojuma teritorija atrodas Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas Kurzemes rajonā, Daugavas kreisajā krastā, Krievu salas ziemeļu daļā starp Daugavu un Hapaka grāvi. Teritorijā, kurai izstrādājams lokālplānojums, Rīgas brīvostas pārvalde projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” (turpmāk – Projekts) ietvaros ir uzbūvējusi ostas infrastruktūru, VAS “Latvijas dzelzceļš”- dzelzceļa sliežu pievedceļus. Projekta 1. kārtas īstenošanas ietvaros, kas noslēdzās 2015. gada 31. decembrī, ir veikta teritorijas inženiertehniskā izveidošana, gar Daugavu izbūvētas 4 beramkravu pārkraušanas piestātnes 1429 m kopgarumā, izbūvēti visi nepieciešamie autoceļu, dzelzceļa sliežu ceļi un maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Piestātņu dziļums - 15,5 m, ar iespēju padziļināt tās līdz 17 metru dziļumam. Teritorijas izveidošanai un Daugavas krasta nostiprināšanai, kā arī ūdens pieejas ceļu padziļināšanai no Daugavas gultnes ir uzskaloti 2,7 miljoni kubikmetru smilts, kas Krievu salas teritoriju 75 ha platībā no nulles atzīmes paceļ līdz 2,50 m virs jūras līmeņa. Piekļuvei termināliem, kas aizņem 56 ha, ir izbūvēti pievedceļi un ielas (5,2 km garumā), kā arī dzelzceļa tīkls (11 km garumā) un visa nepieciešamā inženiertehniskā infrastruktūra un komunikācijas. Pašreiz Rīgas brīvostas pārvalde sadarbībā ar terminālu operatoriem ir uzsākusi Projekta 2. kārtas īstenošanu, kuras ietvaros tiek izstrādāti būvprojekti divu beramkravu un ģenerālkravu termināļu attīstībai 1. kārtā izbūvētajā teritorijā, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu beramkravu operāciju pārcelšanu no Andrejsalas un Eksportostas teritorijām uz Krievu salu. Lokālplānojuma teritorijā, blakus Projekta 1. kārtā uzbūvētajai ostas infrastruktūrai, atrodas SIA “KS Termināls” teritorija, kurā notiek ģenerālkravu pārkraušana.

Plānotā termināļa jauda – 15 - 20 milj. tonnu gadā. Projekta kopējās izmaksas ir 151,8 milj. eiro. Pārdomāti īstenojot projekta aktivitātes, ir izdevies panākt 10 milj. eiro ietaupījumu.

Lokālplānojums tiks izstrādāts pamatojoties uz Rīgas pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu 2006. -2018. gadam (ar 2013. gada grozījumiem) un ņemot vērā citus normatīvos aktus. Pamatojoties uz to, ka lokālplānojuma izstrāde tiks veikta atbilstoši MK noteikumiem Nr. 240, kas nosaka visā valstī vienotu teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju, un tiks izstrādāts teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), lokālplānojums pēc pašvaldības lēmuma “Par lokālplānojuma apstiprināšanu” būs publiski pieejams ģeoportālā geolatvija.lv jebkuram interesentam.

Krievu salas teritorijas lokālplānojuma projekts sastāvēs no 3 savstarpēji saistītām daļām – paskaidrojuma raksta, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Paskaidrojuma raksts ietvers lokālplānojuma izstrādes pamatojumu, tā risinājumu aprakstu un saistību ar pieguļošajām teritorijām, kā arī citu informāciju atbilstoši lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumam.

Krievu salas lokālplānojuma izstrādes laikā, izvērtējot MK noteikumos Nr. 240 noteikto funkcionālo zonējumu klasifikāciju, lokālplānojuma teritorijai tiek plānots noteikt 20.12.2005. Saistošajos noteikumos Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai “Jūras ostas apbūves teritorija” (OO) līdzvērtīgu funkcionālo zonu - “Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana” (R)), kas faktiski un pēc būtības nemaina līdz šim noteikto teritorijas izmantošanas veidu Krievu salas lokālplānojuma teritorijā. Lokālplānojuma daļā “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” tiks precizēti izmantošanas nosacījumi iespējamās ietekmes uz aptuveni 400 m attālumā esošajām dzīvojamās apbūves teritorijām Bolderājā un aptuveni 800 m attālumā esošajām dzīvojamās apbūves teritorijām Vecmīlgrāvī mazināšanai. Lokālplānojuma daļā “Paskaidrojuma raksts” aprakstīti un lokālplānojuma daļā “Grafiskā daļa” noteikti transporta organizācijas un transporta lineārās infrastruktūras attīstības risinājumi. Lokālplānojuma daļā “Paskaidrojuma raksts” tiks izvērtēti esošās inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājuma atbilstību teritorijas perspektīvajai attīstībai un lokālplānojuma “Grafiskā daļā” attēloti perspektīvo inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietojums.

Ņemot vērā Ministra kabineta noteikums Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem” un SIA “METRUM” pieredzi plānošanas dokumentu izstrādē, lokālplānojuma izstrāde tiks organizēta četros posmos. Pirmais posms ir lokālplānojuma izstrādes uzsākšanas posms, kurā atbilstoši lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumam ir jau saņemti un apkopoti nosacījumi no 16 institūcijām, sagatavots iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanas nepieciešamību lokālplānojumam, apzinātas galvenās lokālplānojuma izstrādē ieinteresētās grupas. Ieinteresēto grupu pārstāvji tiks aicināti uz tikšanos, kuras laikā tiks informēti par lokālplānojuma izstrādes būtību un izstrādes procesu. Papildus tam, plānots veikt kopīgu Krievu salas un tam pieguļošās teritorijas apsekošanu.

Otrais posms ir lokālplānojuma redakcijas izstrādes posms, kurā SIA “METRUM” sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi un, konsultējoties ar atbildīgajām institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm, izstrādās esošās situācijas analīzi un lokālplānojuma risinājumus, apkopos visus izstrādes materiālus un sagatavos visas trīs lokālplānojuma daļas “Paskaidrojuma raksts”, “Grafiskā daļa”, “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un divas papildus sadaļas - “Pārskats par lokālplānojuma izstrādes procesu” un ”Pielikumi”. Pēc lokālplānojuma saskaņošanas ar Rīgas brīvostas pārvaldi, tas tiks iesniegts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā izskatīšanai un virzīšanai Rīgas domes lēmuma pieņemšanai par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Trešais posms ir lokālplānojuma publiskās apspriešanas posms, kuru var iedalīt 2 daļās. Pirmās daļas laikā sabiedrībai 4-6 nedēļu garumā ir iespēja iepazīties ar izstrādāto lokālplānojumu un sniegt viedokli par to. Publiskās apspriešanas laikā tiek organizēta sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā lokālplānojuma izstrādātājs SIA “METRUM” iepazīstinās ar lokālplānojuma risinājumiem. Šajā laikā arī lokālplānojuma izstrādē iesaistītās institūcijas sniegs atzinumus par Lokālplānojuma projektu. Posma otrajā daļā, pēc sabiedriskās apspriešanas un visu institūciju atzinumu saņemšanas, tiks organizēta sanāksme, kurā izskatīs sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Atbilstoši sanāksmes rezultātiem, tiks veikti precizējumi lokālplānojumā.

Ceturtais posms ir lokālplānojuma apstiprināšana, kurā tiek sagatavota lokālplānojuma galīgā redakcija iesniegšanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā un tiek pieņemts Rīgas domes lēmums par Lokālplānojuma apstiprināšanu.

SIA “METRUM” un Rīgas brīvosta, apzinoties projekta nozīmību un lielo sabiedrības ieinteresētību projekta izstrādē, papildus normatīvajos aktos noteiktajiem sabiedrības iesaistes pasākumiem, plāno papildus sabiedrības informēšanas pasākumus, veicot regulāras publikācijas SIA “METRUM” un Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapās, vajadzības gadījumā organizējot tikšanās un sanāksmes ar ieinteresētajām pusēm.

Informācija par paredzētajām sabiedrības līdzdalības aktivitātēm tiks sniegta turpmākā lokālplānojuma izstrādes procesā.