Meklēt

Projekti

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra

icon Projekti - Krievu sala - EK lēmums 2.3.10.-714 (73.78 kB)
icon Projekti - Krievu sala - EK lēmums 2.3.10.-714 Pielikums 1 (398.79 kB)
icon Projekti - Krievu sala - EK lēmums 2.3.10.-714 Pielikums 2 (318.93 kB)
icon Projekti - Krievu sala - EK lēmums 2.3.10.-714 Pielikums 3 (41.06 kB)Ieguldījums tavā nākotnē

Rīgas brīvostas pārvalde, atbilstoši Rīgas pilsētas 20.12.2005. saistošiem noteikumiem Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", ir uzsākusi iniciatīvas līdz šim neizmantoto ostas teritoriju attīstībai. Kā vienu no pirmajiem Rīgas Brīvostas pārvalde ir uzsākusi izstrādāt infrastruktūras attīstības projektu „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra", kuru plānots realizēt Krievu salas ziemeļu daļā. Projekta īstenošanai Rīgas Brīvostas pārvalde ir iesniegusi Satiksmes ministrijā Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Jaunu ostas teritoriju attīstība Krievu salā" koncepcijas pieteikumu. Projekta galvenais mērķis ir Rīgas ostas ģenerālkravu, Ro-Ro un beramkravu termināļu pārcelšana no Andrejostas un Eksportostas rajoniem, kas atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskā centra tiešā tuvumā, atbrīvot pilsētas centru no kravu pārkraušanas operācijām un to radītās negatīvās ietekmes uz vidi, vienlaicīgi saglabājot ostas konkurētspēju un sekmējot uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides radīšanu.

Projekta realizācija paredz:

  1. Realizēt teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas darbus – veikt teritorijas uzbēršanu un/ vai uzskalošanu.
  2. Izbūvēt hidrobūves - četras piestātnes (garums 205 m) gar Daugavu un trīs piestātnes (garums 180m) gar Hapaka grāvi.
  3. Paplašināt un rekonstruēt kuģu ceļu.
  4. Pēc teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas izbūvēt maģistrālos inženiertīklus, kas perspektīvā nodrošina ūdensvada, notekūdeņu kanalizācijas un elektroapgādes lokālos pieslēgumus perspektīvajām termināļu teritorijām.
  5. Izbūvēt satiksmes infrastruktūru -autoceļu un dzelzceļa nodrošinājumu perspektīvo termināļu teritoriju funkcionēšanai.

Apbūve tiek paredzēta veikt kārtās.

Papildus informācija

Pēc jaunbūves projekta pabeigšanas tiek radīti nepieciešamie priekšnoteikumi ilgtspējīgu jaunu jūras ostas termināļu un ražošanas platību teritoriju attīstībai Krievu salā. Teritorijas ziemeļdaļu gar Hapaka grāvi plānots perspektīvā izmantot ģenerālkravu, Ro-Ro un beramkravu termināļiem, teritorijas austrumu daļu gar Daugavu– beramkravu termināļiem. Teritorijas vidusdaļā atradīsies jaunbūves projekta ietvaros izbūvējamā dzelzceļa preču stacija. Projektējamās teritorijas dienvidu daļu plānots perspektīvā izbūvēt administrācijas ēkas.

Projekts „Infrastruktūras attīstības Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" ir iekļauts Satiksmes ministrijas izstrādātajā operacionālajā programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi" 2007. – 2013. gadam pasākumā „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" (KF). Operacionālā programma ir apstiprināta Starpministriju komisijas sēdē 29.06.2006. un ir iesniegta apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē jūlijā.

Projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" realizācijai nepieciešamo Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai RBP ir jāsagatavo projekta pieteikums atbilstoši Kohēzijas fonda vadlīnijām.

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi veic valsts SIA „Vides projekti", SIA „Jūras projekts" izstrādā būvprojektu.

Vienlaicīgi RBP veic izpētes par Krievu salā esošo īpaši aizsargājamo biotopu vai sugu atrašanos un iespējamo alternatīvu nodrošināšanu to vajadzībām. 2007.gada vasarā Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts" izstrādā pētījumu un rekomendācijas par aizsargājamo putnu koloniju saglabāšanas īstermiņa un ilgtermiņa plānu Rīgas brīvostas teritorijā 2008 – 2018.gadam.

2007.gada 10. decembrī Rīgas brīvostas pārvalde iesniedza pieteikumu par paredzēto darbību Krievu salā Vides pārraudzības valsts birojā. 2008.gada 29.aprīlī Vides pārraudzības valsts birojs pieņem lēmumu Nr.194 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu" Krievu salas infrastruktūras attīstības projektam „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra".

Ietekmes uz vidi novērtējumi

2008. gada 15.maijā Rīgas brīvostas pārvaldē notika Valsts SIA „Vides projekti" (pārstāvēja – O. Gerke Projekta vadītājs, E. Konstantīnova Projekta asistente, G. Kristaps Projekta finanšu speciālists) un JASPER (Joint Assistance in Supporting Project in European Regions – M. Gaspard, R. Fenyoe, M. Kristi) konsultantu sagatavotā prezentācija projekta "Infrastruktūras attīstības Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" tehniski ekonomiskajam pamatojumam.

Prezentācijā piedalījās Rīgas brīvostas pārvaldes speciālisti: I. Vilāne Stratēģiskās plānošanas un projektu vadības departamenta Projektu vadības daļas vadītāja, E. Sūna Stratēģiskās plānošanas un projektu vadības departamenta Stratēģiskās plānošanas daļas vadītājs, G. Smilga Stratēģiskās plānošanas un projektu vadības departamenta Vides speciāliste, L. Auguste Projektu vadības vienības projekta asistente.

{vsig}galleries/20080515_RBP_Vides_Projekti{/vsig}