Kapitālsabiedrības

Rīgas brīvostas pārvalde kā atvasināta publiska persona saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantu sniedz šādas ziņas par kapitālsabiedrībām, kurās tai ir līdzdalība: 

Nr.p.k.

Prasība

Izpilde

1. 

kapitālsabiedrību saraksts, kas grupēts pēc nozares vai lieluma kritērijiem

Rīgas brīvostas pārvaldei ir līdzdalība tikai vienā kapitālsabiedrībā – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”, vienotais reģistrācijas numurs 40103321893.

2. 

kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Kapitālsabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”.

Kapitālsabiedrības juridiskā adrese: Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005.

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums: EUR 22.859,102,00 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi euro).

Rīgas brīvostas pārvaldes kā atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”: 100%.

3. 

atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 4. panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

 

 

 

 

Rīgas brīvostas pārvaldes kā atvasinātas publiskas personas līdzdalība kapitālsabiedrībā atbilst visiem Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta 1. daļā noteiktiem nosacījumiem:


1) Kapitālsabiedrība nedarbojas konkurences apstākļos un nodrošina ziemas navigāciju Rīgas brīvostas akvatorijā, veicot ledus laušanu ar savā īpašumā esošajiem ledlaužiem “Varma” un “Foros”, tādējādi novēršot tirgus nepilnību;

2) Kapitālsabiedrība nodrošina Latvijas lielākās ostas darbību bez traucējumiem, no vienas puses radot priekšnosacījumus ostā darbojošos komersantu veiksmīgajai uzņēmējdarbībai, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, no otras puses nodrošinot militāra rakstura kravu pārkraušanu, kas ir stratēģiski svarīga Latvijas valsts drošībai;

3) Kapitālsabiedrība nodrošina ostas infrastruktūras – hidrotehnisko būvju, piestātņu, kuģuceļu, akvatorijas, navigācijas iekārtu un ierīču ostā apsaimniekošanu, bez kuras nav iespējama Rīgas brīvostas darbība, kas ir stratēģiski svarīga gan Rīgas pilsētas teritorijas attīstībai, gan Latvijas valsts drošībai. 

 

Izejot no iepriekš minētiem nosacījumiem, kapitālsabiedrībai ir definēti šādi vispārējie stratēģiskie mērķi

 

1) ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas brīvostas akvatorijā, veicot ledus laušanu ar savā īpašumā esošajiem ledlaužiem; 

2) Rīgas brīvostas akvatorijā radušos piesārņojuma seku likvidēšana, piedalīšanās piesārņojuma seku likvidēšanā jūrā; 

3) velkoņu pakalpojumu nepārtrauktas pieejamības nodrošināšana Rīgas brīvostā, šim nolūkam iznomājot savā īpašumā esošos velkoņus šo pakalpojumu sniedzējiem; 

4) Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā esošā un valdījumā nodotā īpašuma apsaimniekošana.

4. 

kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība šā likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Kapitālsabiedrībai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” nav līdzdalības citās sabiedrībās. 

5. 

atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Rīgas brīvostas pārvaldes kā atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētājs sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” ir Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis.

6.

kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

Kapitālsabiedrības 2018. gada apstiprināts gada pārskats, parakstīts 2019. gada 17. maijā, ir pieejams šeit

 

7.

kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes, kas 2019. gadā tika izmaksātas Rīgas brīvostas pārvaldei par 2018. gadu: nav

2018. gadā veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi): EUR 3 380 479.  

8.

ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav ziņu, ka Rīgas brīvostas pārvalde kā atvasināta publiska persona būtu paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”.

9.

ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav ziņu par kapitālsabiedrības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” esošo vai plānoto reorganizāciju vai pārveidi.