Kuģošanas drošība

 • Drukāt

RĪGAS BRĪVOSTAS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU PLĀNS 2020.

Iepazīties: Ārkārtas situāciju plāns

 

Par kuģošanas drošību ostas akvatorijā un VTMIS (Vessel Traffic Management and Information Services) darbības zonā atbild ostas kapteinis.

Ostas kapteinis

Ostas kapteinis ir ostas pārvaldes amatpersona, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Starptautiskās jūras organizācijas normatīvajiem aktiem, Helsinku konvencijas un Helsinku komisijas rekomendāciju prasībām organizē un kontrolē kuģu satiksmi ostā, ostas akvatorijā, kuģu ceļos, piestātnēs un terminālos. Ostas kapteinis vada Rīgas brīvostas kapteiņdienestu.

 Rīgas brīvostas kapteiņdienests

Rīgas brīvostas kapteiņdienesta sastāvā ietilpst:

 • Kuģu satiksmes vadības centra (KSVC) operatori;
 • Kuģa loči;
 • Ostas uzraugs;
 • Radaru speciālisti;
 • Administratīvais dienests.

Kapteiņdienesta darbības mērķis ir nodrošināt un organizēt visiem satiksmes dalībniekiem ostas akvatorijā saprotamu, drošu un videi draudzīgu kuģošanu, kā arī kuģu atrašanos enkurvietās un pie piestātnēm ostas akvatorijā.

Rīgas domes saistošie noteikumi “Rīgas brīvostas noteikumi” ir kapteiņdienesta galvenais darbarīks, kas nosaka, kā tiek uzraudzīta, organizēta un kontrolēta kuģošanas drošības nodrošināšana ostā.

Ostas kapteiņa funkcijas

Ostas kapteiņa galvenās funkcijas kuģošanas drošības nodrošināšanai ir:

 • Kuģu satiksmes organizācija, vadība un kontrole. Šos pienākumus pilda atbilstoši kvalificēti KSVC operatori un kuģu loči, kuru rīcībā ir šiem mērķiem nepieciešams mūsdienīgs tehniskais aprīkojums. Šī aprīkojuma uzturēšanas un apkopes kontroli nodrošina radaru nodaļas speciālisti.
 • Navigācijas tehnisko līdzekļu nodrošinājums un to darbības kontrole. Navigācijas tehnisko līdzekļu apkopi un uzturēšanu veic komercsabiedrība uz līguma pamata.
 • Drošu ostas kuģu ceļu un piestātņu akvatoriju nodrošinājums. Ostas akvatorijas hidrogrāfiskos mērījumus nodrošina komercsabiedrība uz līguma pamata.
 • Navigācijas informācijas nodrošināšana. Kuģošanas drošības nodrošināšanai, Latvijas Jūras administrācija, nodrošina nepieciešamās navigācijas informācijas pieejamību jūrniekiem.
 • Navigācijas risku izvērtējums un to vadība.
 • Navigācijas negadījumu reģistrācija un analīze.
 • Ostas formalitāšu ievērošanas kontrole savas kompetences ietvaros. Šos pienākumus veic ostas uzraugs sadarbībā ar KSVC operatoriem.
 • Ledus navigācijas izziņošana un ledlauža operatīvā vadība. Ostas kapteiņa rīcībā ledus navigācijas sezonā ir ledlauzis “VARMA” un ledus klases jūras velkonis “FOROS”.

 

Papildfunkcijas kuģošanas drošības nodrošināšanai

Ļoti būtiskas ir arī papildfunkcijas, kuras ir nepieciešamas kuģošanas drošības nodrošināšanai un tās ir:

 • Velkoņu tehniskais nodrošinājums. Velkoņu pakalpojumus ostā sniedz komercsabiedrības.
 • Loču pakalpojuma sniegšana. Loču pakalpojumu ostā sniedz ostas pārvaldes darbinieki, bet loča transfēra pakalpojumus komercsabiedrība.
 • VTMIS pakalpojumu sniegšana. VTMIS pakalpojumus nodrošina ostas pārvaldes darbinieki. VTMIS sniedz informācijas un satiksmes organizācijas pakalpojumus.
 • Tauvotāju un tauvošanai nepieciešamās tehniskās bāzes nodrošinājums. Tauvošanas pakalpojumus piestātnēs nodrošina piestātņu īpašnieks vai to tiesiskais lietotājs.