Meklēt

Normatīvie akti

Ostas maksas

icon 2010-05-11 Rīgas ostas maksas

2018.gada 30.augustā Rīgas Brīvostas valde apstiprināja icon 2018-08-30 Rīgas ostas maksas grozījumi Rīgas ostas maksās. Grozījumi stājās spēkā 2019.gada 01.janvārī.

2017.gada 16.novembrī Rīgas Brīvostas valde apstiprināja icon 2017-11-16 Rīgas ostas maksas grozījumi Rīgas ostas maksās. Grozījumi stājās spēkā 2018.gada 05.janvārī.

2016.gada 28.septembrī Rīgas Brīvostas valde apstiprināja icon 2016-09-28 Rīgas ostas maksas grozījumi Rīgas ostas maksās. Grozījumi stājās spēkā 2016.gada 26.novembrī.

2015.gada 24.septembrī Rīgas Brīvostas valde apstiprināja icon 2015-09-24 Rīgas ostas maksas grozījumi Rīgas ostas maksās. Grozījumi stājās spēkā 2015.gada 20.novembrī.

2015.gada 26.februārī Rīgas Brīvostas valde apstiprināja icon 2015-02-26 Rīgas ostas maksas grozījumi Rīgas ostas maksās. Grozījumi stājās spēkā 2015.gada 11.maijā.

2014.gada 9.oktobrī Rīgas Brīvostas valde apstiprināja icon 2014-10-09 Rīgas ostas maksas grozījumi Rīgas ostas maksās. Grozījumi stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī.

2014.gada 02.jūlijā Rīgas Brīvostas valde apstiprināja icon 2014-08-18 Rīgas ostas maksas grozījumi Rīgas ostas maksās. Grozījumi stājās spēkā 2014.gada 18.augustā.

2014.gada 28.maijā Rīgas Brīvostas valde apstiprināja icon 2014-07-17 Rīgas ostas maksas grozījumi Rīgas ostas maksās. Grozījumi stājās spēkā 2014.gada 17.jūlijā.

2013.gada 19.septembrī Rīgas Brīvostas valde apstiprināja icon 2013-09-19 Rīgas ostas maksas grozījumi Rīgas ostas maksās. Grozījumi stājās spēkā 2013.gada 12.decembrī.

2010.gada 29. aprīlī Rīgas Brīvostas valde apstiprināja icon 2010-05-11 Rīgas ostas maksas grozījumi (93.35 kB) Rīgas ostas maksās. Grozījumi stājās spēkā 2010.gada 11.maijā.

2009.gada 19.novembrī Rīgas Brīvostas valde apstiprināja icon 2010-04-01 Rīgas ostas maksas grozījumus (39.33 kB) Rīgas ostas maksās. Grozījumi stājās spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

2007.gada 13.novembrī Rīgas Brīvostas valde apstiprināja icon 2007-11-13 grozījumus (147.64 kB) Rīgas ostas maksās. Grozījumi stājās spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Apstiprināts ar 2005.gada "13" decembra
Rīgas Brīvostas valdes lēmumu Nr.185
(Latvijas Vēstnesis, 15.01.2006., Nr.9 (3377))

Ar grozījumiem, kas publicēti līdz 2013.gada 27.oktobrim.
Grozījumi: 13.11.2007. Rīgas brīvostas valdes lēmums Nr.117
Latvijas Vēstnesis, 16.11.2007., Nr.185 (3761)
19.11.2009. Rīgas brīvostas valdes lēmums Nr.120
Latvijas Vēstnesis, 09.02.2010., Nr.22 (4214);
29.04.2010. Rīgas brīvostas valdes lēmums Nr.38
Latvijas Vēstnesis, 11.05.2010., Nr.72 (4265)
19.09.2013. Rīgas brīvostas valdes lēmums Nr.96
Latvijas Vēstnesis, 28.10.2013., Nr.210 (5016)
28.05.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmums Nr.65 
Latvijas Vēstnesis, 02.06.2014., Nr.106 (5166)
02.07.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmums Nr.90 
Latvijas Vēstnesis, 04.07.2014., Nr.129 (5189)
09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmums Nr.122 
Latvijas Vēstnesis, 14.11.2014., Nr.227 (5287)
26.02.2015. Rīgas brīvostas valdes lēmums Nr.14 
Latvijas Vēstnesis, 27.02.2015., Nr.62 (5380)
24.09.2015. Rīgas brīvostas valdes lēmums Nr.102
Latvijas Vēstnesis, 06.10.2015., Nr.195 (5513)
28.09.2016. Rīgas brīvostas valdes lēmums Nr.130
Latvijas Vēstnesis, 12.10.2016., Nr. 198 (5770)
16.11.2017. Rīgas brīvostas valdes lēmums Nr.112
Latvijas Vēstnesis, 21.11.2017., Nr. 230 (6057)

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Rīgas ostas maksas (turpmāk - noteikumi) nosaka Rīgas brīvostā iekasējamās ostas maksas un to likmes, ostas maksu aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību, kā arī maksimālo tarifu robežlīmeņus ostas pakalpojumiem par velkoņu un citu peldošo līdzekļu izmantošanu, ugunsdzēsēju pakalpojumiem, atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu un dzeramā ūdens piegādi (turpmāk - ostas pakalpojumi).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. hospitāļu kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.2. jahta, kuteris, buru kuģis- sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis;

2.3. kalendārais gads - laika periods no 1.janvāra plkst. 00.00 līdz 31.decembra plkst. 24.00;

2.4. konteineru kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots kuģa klasifikācijas apliecībā un kurš pārvadā konteineru kravu ne mazāk kā 50 % apmērā no kopējā kravas daudzuma;

2.5. kruīza kuģis - pasažieru kuģis, kurš veic starptautisku reisu ar ilgumu ne mazāku par 60 stundām izklaides nolūkos. Kruīza kuģis pārvadā tikai pasažierus, neveicot nekādas kravas operācijas. Kruīza maršrutā bez sākuma un gala ostas ir iekļauti vismaz vēl divu citu ostu apmeklējumi;

2.6. kuģa GT - kuģa kopējās ietilpības rādītājs, kas noteikts saskaņā ar 1969.gada Starptautisko konvenciju par kuģu tilpības mērīšanu;

2.7. kuģošanas grafiks – kuģu satiksmes saraksts, kurā norādītas plānotās līnijkuģu ostas apmeklējumu nedēļas dienas un plānotais apmeklējumu skaits kalendārā gada ietvaros;

2.8. kuģošanas līnija - noteikumos noteiktā kārtībā Brīvostas pārvaldes apstiprināts regulārs maršruts konteinerkravu, ro-ro kravu vai pasažieru pārvadājumiem;

2.8.1 kuģošanas līnijas operators – juridiska persona, kas ar Brīvostas pārvaldi slēdz līgumu par līnijas darbību Rīgas ostā;

2.9. labdarības misijas kuģis - kuģis, kurš veic labdarības braucienus vai pārvadā humānās palīdzības kravas Latvijas valstij, pie noteikuma, ka labdarības kravas svars ir lielāks par 50% no kuģa pilnas kravnesības vai ostā izkrautās labdarības kravas apjoms ir lielāks par 50% no kopējā ostā izkrautā kravas apjoma;

2.10. līnijkuģis - kuģis, kurš veic kravas vai pasažieru pārvadājumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā Brīvostas pārvaldes apstiprinātas kuģošanas līnijas ietvaros;

2.11. mazais kuģis - kuģis ar tilpību mazāku par 200 GT;

2.12. mācību kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.13. ostas flotes kuģis - ledlauzis, velkonis, peldošais celtnis, bunkerētājs, notekūdeņu, sateču ūdeņu un atkritumu savācējs, grunts smēlējs, ūdenslīdēju kuģis un citi kuģi, kuri uz tiesiska pamata nodrošina noteiktu pakalpojumu sniegšanu ostā;

2.14. pasažieru kuģis - kuģis, kuram ir pasažieru kuģa drošības apliecība un kurš paredzēts un tiek izmantots pasažieru pārvadājumiem, ir pilnībā aprīkots ar ne mazāk kā 250 pasažieru vietām, un kuģis, kuram ir pasažieru kuģa drošības apliecība un kurš paredzēts un tiek izmantots tikai pasažieru pārvadājumiem neatkarīgi no pasažieru vietu skaita pie noteikuma, ka tas neveic nekādas kravas operācijas;

2.15. ro-ro kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā un kurš paredzēts un tiek izmantots kravas un/vai kravas un pasažieru pārvadājumiem, ir aprīkots ar mehānismu horizontālai kravas iekraušanai un izkraušanai;

2.16. refrižeratorkuģis - kuģis, kura kravas tilpnes ir apgādātas ar saldēšanas iekārtām un kurš pārvadā ātri bojājošās kravas (pārtikas produktus) ne mazāk kā 50% no kopējā kravas daudzuma;

2.17. specializētie kuģi - velkonis ar liellaivu, velkonis ar kuģi, kuram nedarbojas dzinējs;

2.18. tankkuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.19. valsts dienestu kuģis - kara un krasta apsardzes, muitas, vides aizsardzības, hidrogrāfijas, zinātnes un pētniecības vai glābšanas kuģis, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veic attiecīgo Latvijas vai ārvalsts dienestu uzdevumus;

2.20. vietējās satiksmes kuģis - kuģis, kurš uztur satiksmi valsts iekšējos ūdeņos;

2.21. zvejas kuģis - kuģis, kuru izmanto zvejai peļņas nolūkā;

2.22. zivrūpniecības kuģis - kuģis, kurš nodarbojas ar zvejniecību vai veic zivju apstrādi;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.2013. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.96, kas stājas spēkā no 12.12.2013.; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122, kas stājas spēkā no 01.01.2015.; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.11.2017. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.112, kas stājas spēkā no 05.01.2018)

3. Ostas maksas un maksimālo tarifu robežlīmeņi ostas pakalpojumiem ir noteikti eiro (EUR).

4. Ostas maksas saņem Brīvostas pārvalde. Piestātnes maksu un pasažieru maksu Brīvostas pārvalde novirza piestātnes īpašniekam vai valdītājam, ieturot no iekasētās piestātnes maksas un pasažieru maksas administrēšanas izmaksas, kuru apmēru nosaka savstarpējā līgumā. Administrēšanas izmaksas ir izmaksas, kas attiecināmas uz minēto piestātņu tehniskā stāvokļa kontroles pasākumu veikšanu, pieejas kuģu ceļu uzturēšanas un Brīvostas pārvaldes administrācijas izmaksām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.2013. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.96, kas stājas spēkā no 12.12.2013; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2015. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.14, kas stājas spēkā no 11.05.2015.; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.11.2017. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.112, kas stājas spēkā no 05.01.2018)

5. Brīvostas pārvaldei ir tiesības, slēdzot individuālu līgumu uz noteiktu laika periodu, izņēmuma gadījumos izmainīt kuģim piemērojamās ostas maksas un atlaides ostas maksām, kā arī ostas pakalpojumiem piemērojamos maksimālo tarifu robežlīmeņus. Katra izņēmuma piemērošanai ir jābūt ekonomiski pamatotai un saistītai ar ostas attīstības nodrošināšanu - nepieciešamību paplašināt ostas sniegto pakalpojumu klāstu, jaunu pārvadājumu vai kuģošanas līniju ieviešanu vai izmaksu nerentablu kravu vai pasažieru pārvadājumu stabilizēšanu. Piemērojot izņēmumus ostas maksām un ostas pakalpojumu maksimālajiem tarifu robežlīmeņiem, ievēro kuģa karoga un izcelsmes valsts diskriminācijas aizlieguma principu.

6. Līnijkuģim šajos noteikumos noteiktās atlaides piemēro tikai tad, ja šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir apstiprināta kuģošanas līnija un noslēgts līnijas līgums ar Brīvostas pārvaldi. Līnijas līgumu slēdz uz vienu kalendāro gadu. Līnijas līgums var tikt pagarināts uz nākamo kalendāro gadu, ja kuģošanas līnijas operators ievēro šo noteikumu un līnijas līguma prasības, par to tiek noslēgta rakstiska papildus vienošanās pie Līnijas līguma.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.120, kas stājas spēkā no 01.04.2010.)

7. Kuģošanas līniju apstiprina Brīvostas pārvalde. Lēmumu par kuģošanas līnijas noteikšanu Brīvostas pārvalde ir tiesīga pārskatīt jebkurā laikā, bet ne retāk kā reizi gadā.

8. Kuģošanas līniju, pamatojoties uz operatora iepriekšēju rakstveida pieteikumu, var apstiprināt, ja kuģis apmeklē ostu vismaz vienu reizi mēnesī pēc iepriekš saskaņota kuģošanas grafika laika periodam ne mazākam par trim mēnešiem.

9. Pieteikumu kuģošanas līnijas apstiprināšanai operators iesniedz vismaz vienu mēnesi pirms paredzētās kuģošanas līnijas darbības uzsākšanas, norādot līnijas nosaukumu, kuģošanas grafiku vismaz trim mēnešiem, pārvadājamās kravas veidu un līniju apkalpojošo kuģu sarakstu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.11.2017. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.112, kas stājas spēkā no 05.01.2018.)

10. Kuģošanas līnijas operators ne retāk kā reizi 3 mēnešos aktualizē un iesniedz līnijas kuģošanas grafiku Rīgas brīvostas pārvaldē publicēšanai Rīgas brīvostas mājaslapā.”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.120, kas stājas spēkā no 01.04.2010; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.11.2017. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.112, kas stājas spēkā no 05.01.2018.)

11. Brīvostas pārvalde reizi gadā pārbauda līnijkuģa darbības atbilstību līnijas līgumā noteiktajam kuģošanas grafikam (turpmāk - noslēguma pārbaude), savstarpēji salīdzinot kuģošanas grafikā noteikto un reāli veikto ostas apmeklējumu skaitu kalendārā gada laikā.

12. Ja noslēguma pārbaudē konstatē, ka faktiskais līnijkuģu skaits neatbilst šo noteikumu 45.punktā noteiktajai atlaižu kategorijas robežai un 24.21punktā noteiktās likmes piemērošanai, Brīvostas pārvalde pārskata līnijas kuģiem piemērotās ostas maksu likmes un atlaides un veic ostas maksu pārrēķinu visiem gada laikā ienākušajiem līnijas kuģiem atbilstoši ostas maksu kategorijai, kas līnijai pienākas saskaņā ar faktiski veikto ienācienu skaitu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2016. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.130, kas stājas spēkā no 26.11.2016.)

12.1 Par pārrēķina rezultātā izveidojušos ostas maksu starpību Brīvostas pārvalde izraksta rēķinu, kura apmaksa jāveic ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.2013. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.96, kas stājas spēkā no 12.12.2013.)

13. Gadījumā, ja noslēguma pārbaudē konstatē neatbilstību starp kuģošanas grafikā noteikto un reāli veikto ostas apmeklējumu skaitu, nākamajā gadā līnijkuģim piemērojamo atlaižu apmēru nosaka atbilstoši līnijkuģa reāli veiktajam ostas apmeklējumu skaitam iepriekšējā gadā.

13.A Kruīza kuģiem šajos noteikumos noteiktās atlaides piemēro, ja ir noslēgts līgums ar Brīvostas pārvaldi par kruīza kuģa ienācieniem Rīgas brīvostā un atlaižu piemērošanu kalendārā gada ietvaros. Līgumā norāda kruīza kuģa nosaukumu un kuģošanas grafiku kalendārajam gadam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.2007. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.117, kas stājas spēkā no 01.01.2008.)

13.B Kruīza kuģa ienācienu atbilstību līgumā noteiktajam kuģošanas grafikam pārbauda ne retāk kā reizi gadā, savstarpēji salīdzinot kuģošanas grafikā noteikto un reāli veikto ostas apmeklējumu skaitu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.2007. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.117, kas stājas spēkā no 01.01.2008.)

13.C Brīvostas pārvalde kruīza kuģa aģentam izraksta rēķinu par neiekasētajām ostu maksām (starpība starp maksu ar atlaidi un maksa bez atlaides) gadījumā, ja pārbaudē konstatē neatbilstību starp kuģošanas grafikā noteikto un kruīza kuģa reāli veikto ostas apmeklējumu skaitu. Kruīza kuģa aģents apmaksā pārrēķinu par neiekasētajām ostu maksām ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.2007. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.117, kas stājas spēkā no 01.01.2008.)

13.D (Izslēgts ar 19.11.2009. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.120)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.2007. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.117, kas stājas spēkā no 01.01.2008.)

II. Ostas maksu un ostas pakalpojumu aprēķināšana un iekasēšana

14. Rīgas brīvostā ir noteikta kravas maksa, kanāla maksa, sanitārā maksa, piestātnes maksa, pasažieru maksa un mazo kuģu maksa.

15. Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos izmanto kuģa GT. Ja tankkuģa mērgrāmatā ir atsevišķi uzrādīta bruto tilpība, kas tiek izmantota izolētajam balastam, tad ostas maksas un maksas par pakalpojumiem aprēķina attiecīgi samazinot kopējo kuģa GT.

16. Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos kuģa atrašanās laiku ostā noapaļo līdz veselām stundām. Laiku līdz 30 minūtēm ieskaitot, samazina līdz veselai stundai, bet laiku virs 30 minūtēm palielina līdz veselai stundai. Gadījumos, kad kuģim ostas maksas vai ostas pakalpojumu tarifus aprēķina par kopējo laika periodu, kas mazāks par 1 stundu, patērēto laika periodu palielina līdz veselai stundai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.2007. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.117, kas stājas spēkā no 01.01.2008.)

17. Maksu par ostā saņemtajiem pakalpojumiem un ostas maksas no kuģa iekasē kuģu aģents atbilstoši ar Brīvostas pārvaldi noslēgtā līguma noteikumiem. Ja kuģim nav aģenta, tad maksu par ostā saņemtajiem pakalpojumiem un ostas maksas maksā par kuģi atbildīgā persona (kuģa īpašnieks, fraktētājs, kuģa operators, kapteinis vai cita) saskaņā ar Brīvostas pārvaldes izrakstītu rēķinu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.11.2017. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.112, kas stājas spēkā no 05.01.2018.)

171. Ja kuģis atrodas ostā pie piestātnes ilgāk nekā vienu mēnesi, tad ostas maksas saistībā ar kuģa ienācienu un uzturēšanos ostā kuģis maksā saskaņā ar Brīvostas pārvaldes izrakstītu rēķinu par attiecīgajā mēnesī aprēķinātajām ostas maksām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.11.2017. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.112, kas stājas spēkā no 05.01.2018.)

18. Ostas maksas un maksu par ostas pakalpojumiem maksā kuģis.”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.11.2017. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.112, kas stājas spēkā no 05.01.2018.)

A. OSTAS MAKSAS

III. Kravas maksa

19. Kravas maksu nosaka atsevišķi par katru kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no ostas.

20. Kravas maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

20.1. tankkuģim 0.962 EUR/GT;

20.2. specializētajam kuģim 0.427 EUR/GT;

20.3. pārējiem kuģiem 0.855 EUR/GT.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122, kas stājas spēkā no 01.01.2015.)

21. Kuģim ienākot ostā vai izejot no ostas balastā, kravas maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

21.1. tankkuģim 0.534 EUR/GT;

21.2. specializētajam kuģim 0.214 EUR/GT;

21.3. pārējiem kuģiem 0.427 EUR/GT.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.11.2017. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.112, kas stājas spēkā no 05.01.2018.)

22. Kravas maksu neiekasē no:

22.1. konteinerkuģa;

22.2. pasažieru kuģa;

22.3. kruīza kuģa;

22.4. ro-ro kuģa;

22.5. refrižeratorkuģa;

22.6. kuģa, kurš ienāk ostā un/vai iziet no ostas, ja ostas apmeklējuma laikā nav veiktas kravas operācijas;

22.7. (Izslēgts ar 13.11.2007. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.117)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.2007. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.117, kas stājas spēkā no 01.01.2008.; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122, kas stājas spēkā no 01.01.2015.)

 

IV. Kanāla maksa

23. Kanāla maksu nosaka atsevišķi par katru kuģa ienākšanu ostā, kuģa pārtauvošanos no vienas piestātnes uz citu piestātni, iziešanu reidā, ienākšanu no reida pie piestātnes un kuģa iziešanu no ostas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.2013. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.96, kas stājas spēkā no 12.12.2013.)

24. Kuģim ienākot ostā un izejot no ostas, kanāla maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

24.1. konteinerkuģim 0.406 EUR/ GT;

24.2. pasažieru kuģim 0.12 EUR/GT, izņemot 24.21 apakšpunktā noteiktos gadījumus;

24.2.1 pasažieru kuģim, kas kursē kuģošanas līnijā, kuras grafiks paredz vismaz 350 kuģu ienācienus kalendārajā gadā, 0.10 EUR/GT;”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2016. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.130, kas stājas spēkā no 26.11.2016.)

24.3. kruīza kuģim 0.10 EUR/GT;

24.4. ro-ro kuģim 0.203 EUR/ GT;

24.5. refrižeratorkuģim 0.203 EUR/GT.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122, kas stājas spēkā no 01.01.2015.)

25. Par kuģa pārtauvošanos no vienas piestātnes vai stāvēšanas vietas uz citu piestātni vai stāvēšanas vietu kanāla maksu aprēķina pēc likmes 0.107 EUR/GT.

25.1 Par kuģa pārtauvošanos uz piestātnēm MS-2 un ZO-19, kā arī kuģa iziešanu reidā un ienākšanu no reida pie piestātnēm MS-2 un ZO-19 kuģa papildus iekraušanai vai izkraušanai kanāla maksai piemēro 100% atlaidi.

25.2 Līnijkuģiem par pirmo kuģa pārtauvošanu no vienas piestātnes vai stāvēšanas vietas uz citu piestātni vai stāvēšanas vietu kuģa papildus iekraušanai vai izkraušanai kanāla maksai piemēro 100% atlaidi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.2013. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.96, kas stājas spēkā no 12.12.2013.; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122, kas stājas spēkā no 01.01.2015.)

26. Kanāla maksu neiekasē no kuģa, kurš maksā kravas maksu, izņemot šo noteikumu 22.6. apakšpunktā un 25. punktā noteiktos gadījumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.2007. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.117, kas stājas spēkā no 01.01.2008.)

27. Kuģim, kurš ienāk ostā un/vai iziet no ostas, ja apmeklējuma laikā nav veiktas kravas un/vai pasažieru operācijas, kanāla maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

27.1. konteinerkuģim 0.203 EUR/ GT;

27.2. pasažieru kuģim 0.095 EUR/GT;

27.3. (Izslēgts ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122);

27.4. ro-ro kuģim 0.102 EUR/ GT;

27.5. refrižeratorkuģim 0.102 EUR/GT;

27.6. specializētajam kuģim 0.102 EUR/GT;

27.7. pārējiem kuģiem 0.235 EUR/GT.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.2007. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.117, kas stājas spēkā no 01.01.2008.; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122, kas stājas spēkā no 01.01.2015.)

 

V. Sanitārā maksa

28. Sanitāro maksu nosaka kuģim par katru ostas apmeklējumu un tā ietver šādu kuģa radīto atkritumu pieņemšanu:

28.1. naftu saturošie kuģu radītie atkritumi (MARPOL konvencijas I pielikums - Nafta), izņemot naftu saturošos kravas tanku mazgājamos ūdeņus, netīros  balasta ūdeņus,  naftas nosēdumus pēc kravas tanku mazgāšanas, naftu saturošus kravas pārpalikumus;

28.2. notekūdeņi līdz 200 m3 (MARPOL konvencijas IV pielikums - Notekūdeņi);

28.3. atkritumi (MARPOL konvencijas V pielikums - Atkritumi);

28.4. izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi (ar Ph līmeni 6.8-7.2) līdz 10 m3 un ozona slāni noārdošas vielas un šādas vielas saturošs aprīkojums (MARPOL konvencijas VI pielikums: Gaisa piesārņojums).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122, kas stājas spēkā no 01.01.2015.; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.09.2015. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.102, kas stājas spēkā no 20.11.2015.; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2016. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.130, kas stājas spēkā no 26.11.2016.)

28.1 Ja kuģa nododamie atkritumi pārsniedz 28.2. un 28.4.apakšpunktos noteiktos robežlielumus, pārsniegtajam apjomam maksa par atkritumu nodošanu tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 60. un 61.3 punktiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2016. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.130, kas stājas spēkā no 26.11.2016.)

29. Sanitāro maksu aprēķina pēc likmes 0.1 EUR/GT.

30. Kuģim, kurš aprīkots ar iekārtām, kas samazina kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu daudzumu, sanitāro maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

30.1 kruīza kuģim un pasažieru kuģim, kas kursē kuģošanas līnijā, kuras grafiks paredz vismaz 350 kuģu ienācienus kalendārajā gadā, 0.02 EUR/GT;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2016. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.130, kas stājas spēkā no 26.11.2016.)

30.2. pārējiem kuģiem - 0.06 EUR/GT.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.2013. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.96, kas stājas spēkā no 12.12.2013.)

31. (Izslēgts ar 19.09.2013. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.96).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.2013. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.96, kas stājas spēkā no 12.12.2013.)

VI. Piestātnes maksa

32. Piestātnes maksu nosaka ikvienam kuģim, kurš atrodas pie piestātnes, par katru piestātnes izmantošanas gadījumu vai piemērojot piestātnes izmantošanas stundas likmi šo noteikumu 36.punktā noteiktajos gadījumos. Par vienu piestātnes izmantošanas gadījumu uzskatāma arī kuģa attauvošana no piestātnes un pietauvošana atpakaļ pie tās pašas piestātnes, lai nodrošinātu kuģa piekraušanu, kā arī kuģa pietauvošana pie cita kuģa borta kravas operāciju veikšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.09.2015. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.102, kas stājas spēkā no 20.11.2015.; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.11.2017. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.112, kas stājas spēkā no 05.01.2018.)

33. Piestātnes maksu aprēķina pēc likmes 0.085 EUR/GT.

34. Piestātnes maksu pie piestātnēm JPS-1, JPS-2, MK-3, MK-4 aprēķina pēc likmes 0.26 EUR/GT. Piestātnes maksu kruīza kuģiem pie piestātnēm JPS-1, JPS-2, MK-3, MK-4 aprēķina pēc likmes 0.085 EUR/GT.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.04.2010. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.38, kas stājas spēkā no 11.05.2010.)

35. Kuģim, kurš viena ostas apmeklējuma laikā izmanto viena nomnieka vai īpašnieka valdījumā esošas vairākas piestātnes, tikai par otrās piestātnes izmantošanu piestātnes maksu nosaka 50% apmērā no piestātnes maksas standartlikmes.

36. Kuģim, kurš neveic kravas un/vai pasažieru operācijas, piestātnes maksu aprēķina, par pamatu ņemot piestātnes izmantošanas stundas likmi:

36.1. ro-ro kuģim 0.007 EUR/GT;

36.2. pasažieru kuģim 0.007 EUR/GT;

36.3. kruīza kuģim 0.007 EUR/GT;

36.4. zvejas vai zivrūpniecības kuģim 0.005 EUR/GT;

36.5. pārējiem kuģiem 0.011 EUR/GT.

37. Kuģi ir atbrīvoti no piestātnes maksas šādos gadījumos:

37.1. kuģa remonta laikā pie Brīvostas pārvaldes noteiktām piestātnēm. No kuģa iekasē piestātnes maksu gadījumā, ja kuģis pirms un/vai pēc piestātnes izmantošanas veicis kravas un/vai pasažieru operācijas;

37.2. ostā ienākoša vai no ostas izejoša kuģa īslaicīgas piespiedu novietošanas gadījumā, kas pamatota ar no kuģa neatkarīgu ārkārtas apstākļu (force majeure) iestāšanos. Par ārkārtas apstākļiem jebkurā gadījumā tiek uzskatīta situācija, kad pastāv reāli draudi kuģa, tā apkalpes, pasažieru vai kravas drošībai. Šādā gadījumā kuģi ar Brīvostas pārvaldes saskaņojumu novieto pie tuvākās brīvās piestātnes;

37.3. (Izslēgts ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122, kas stājas spēkā no 01.01.2015.)

VII. Mazo kuģu maksa

38. Mazo kuģu maksu nosaka atsevišķi par katru kuģa ienākšanu un kuģa iziešanu no ostas.

39. Mazo kuģu maksu aprēķina pēc likmes 0.04 EUR/GT.

40. Mazie kuģi no citām ostas maksām ir atbrīvoti.

VIII. Pasažieru maksa

41. Pasažieru maksu nosaka par katru pasažieri, kas atrodas uz kuģa, kuģim ienākot ostā un kuģim izejot no ostas.

42. Pasažieru maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

42.1. 1 EUR par katru pasažieri, kuģim ienākot ostā;

42.2. 1 EUR par katru pasažieri, kuģim izejot no ostas.

43. Bērni līdz 12 gadu vecumam ir atbrīvoti no pasažieru maksas.

IX. Ostas maksu atlaides

44. No ostas maksām ir atbrīvoti šādi kuģi:

44.1. Latvijas valsts un ārvalstu dienestu kuģis;

44.2. ārvalstu kuģis, kurš uzaicināts oficiālā vizītē;

44.3. hospitāļu kuģis;

44.4. vietējās satiksmes pasažieru kuģis un jahta;

44.5. ostas flotes kuģis gadījumos, kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu ostā, izņemot 44.2 punktā noteiktos gadījumus;

44.6. mācību kuģis;

44.7. zinātniski pētnieciskais kuģis;

44.8. labdarības misijas kuģis;

44.9. buru kuģis;

44.10. mazais kuģis ar dzinēja jaudu mazāku par 100kW;

44.11. kuģis, kurš ienāk ostā ārkārtas apstākļu (force majeure) spiests.

441. 44.punktā minētie kuģi, nododot kuģu radītos atkritumus ostā, maksā par šiem pakalpojumiem saskaņā ar XIII nodaļā noteikto kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2016. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.130, kas stājas spēkā no 26.11.2016.; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.11.2017. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.112, kas stājas spēkā no 05.01.2018.)

44.2 Tankkuģi, kas tiek izmantoti bunkurēšanas pakalpojumu sniegšanai, ir atbrīvoti no kanāla maksas par kuģa pārtauvošanu ostas pakalpojumu sniegšanas laikā un piestātnes maksas, ja pie piestātnes netiek veiktas kravas operācijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.11.2017. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.112, kas stājas spēkā no 05.01.2018.)

45. Līnijkuģim saskaņā ar līnijas līgumā noteikto kuģošanas grafiku piemēro atlaidi no visām ostas maksām atkarībā no ostas apmeklējumu skaita viena kalendārā gada ietvaros, sākot ar pirmo līnijkuģa ostas apmeklējumu šādos apmēros:

45.1. 10% - 12 līdz 20 ienākšanas reizes (1.kategorijas atlaides);

45.2. 20% - 21 līdz 50 ienākšanas reizes (2.kategorijas atlaides);

45.3. 40% - 51 līdz 100 ienākšanas reizēm (3.kategorijas atlaides);

45.4. 50% - 101 līdz 150 ienākšanas reizēm (4.kategorijas atlaides);

45.5. 60% - vairāk par 150 ienākšanas reizēm (5.kategorijas atlaides).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.120, kas stājas spēkā no 01.04.2010.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.2018. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.90, kas stājas spēkā no 01.01.2019.)

46. (Izslēgts ar 28.05.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.65).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.65, kas stājas spēkā no 17.07.2014.)

47. Līnijkuģim, kurš neievēro kuģošanas grafiku, šajos noteikumos noteiktās atlaides nepiemēro, izņemot gadījumus, kad kuģošanas grafika neievērošana ir saistīta ar ārkārtas apstākļiem un par šo apstākļu iestāšanos ir rakstveidā informēta Brīvostas pārvalde.

47.A Kruīza kuģim saskaņā ar līgumā noteikto kuģošanas grafiku piemēro atlaidi no visām ostas maksām atkarībā no ostas apmeklējumu skaita viena kalendārā gada ietvaros, sākot ar pirmo kruīza kuģa ostas apmeklējumu, šādā apmērā:

47.1.A 20% - 5 līdz 10 ienākšanas reizes (1.kategorijas atlaides);

47.2.A 40% - vairāk par 10 ienākšanas reizēm (2.kategorijas atlaides).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.120, kas stājas spēkā no 01.04.2010.)

47.B Kruīza kuģim piemērojamas atlaides no pieteikuma iesniegšanas dienas gadījumos,

ja pieteikumu izskata un lēmumu pieņem pēc kruīza kuģa ienākšanas Rīgas brīvostā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.07.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.90 kas stājas spēkā no 18.08.2014.)

48. Zvejas un zivrūpniecības kuģim piemēro atlaidi 50% apmērā no visām ostu maksām.

48.A Pārvadājot jēlnaftu, tankkuģiem, kuriem ir izsniegts Green Award Certificate, piemēro 10% atlaidi no visām ostas maksām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.120, kas stājas spēkā no 01.04.2010.)

49. (Izslēgts ar 28.05.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.65).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.65, kas stājas spēkā no 17.07.2014.)

 

 

B. OSTAS PAKALPOJUMU MAKSIMĀLO TARIFU ROBEŽLĪMEŅI

X. Ostas velkoņu izmantošana

50. Maksimāli pieļaujamo maksu par velkoņa izmantošanu tauvošanas un attauvošanas darbos aprēķina neatkarīgi no tauvošanā izmantoto velkoņu skaita pēc šādām likmēm:

50.1. pietauvošana vai attauvošana - EUR 0.17 par katru GT;

50.2. pārtauvošana no vienas piestātnes uz otru - EUR 0.22 par katru GT;

50.3. pārtauvošana vienas piestātnes robežās - EUR 0.17 par katru GT.

51.* Maksimāli pieļaujamo maksu par ostas velkoņa izmantošanu samazina par 25% no piemērojamās standartlikmes, ja velkoņa pakalpojumus pietauvojoties izmanto:

51.1. šo noteikumu 44.punktā noteiktie kuģi;

51.2. līnijkuģis.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.120, kas stājas spēkā no 01.04.2010.)

52. Maksimāli pieļaujamo maksu par velkoņa vai cita pašgājēja peldoša līdzekļa izmantošanu ar kuģa tauvošanu nesaistītos darbos aprēķina, par pamatu ņemot dzinēja jaudu pēc šādām stundas likmēm (tabula Nr.1):

Tabula Nr.1

Dzinēja jauda (kW)

EUR/h

līdz 74

45

no 75 līdz 149

75

no 150 līdz 223

85

no 224 līdz 298

100

no 299 līdz 372

120

no 373 līdz 447

150

no 448 līdz 521

180

no 522 līdz 745

200

no 746 līdz 1118

300

no 1119 līdz 1491

350

no 1492 līdz 1864

420

no 1865 līdz 2237

470

no 2238 līdz 2609

500

no 2610 līdz 2982

550

vairāk nekā 2982

700

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122, kas stājas spēkā no 01.01.2015.)

53. Maksimāli pieļaujamo maksu par ostas velkoņa izmantošanu pasažieru kuģim visos gadījumos aprēķina, par pamatu ņemot stundas likmi.

53.A Maksa par velkoņu pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt noteiktos maksimālos robežlīmeņus. Šī aprēķina piemērošana neattiecas uz šo noteikumu 52. un 53. punktā minētajiem velkoņu darbiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.120, kas stājas spēkā no 01.04.2010.)

XI. Ostas peldošo līdzekļu izmantošana

54. Maksimāli pieļaujamo maksu par ostas peldošā celtņa izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot kuģa bez dzinēja celtspēju pēc šādām stundas likmēm (tabula Nr.2):

Tabula Nr.2

Kuģa bez dzinēja celtspēja (t)

EUR/t /h

līdz 50

7

no 51 līdz 100

11

no 101 līdz 250

16

no 251 līdz 500

25

no 501 līdz 1000

34

vairāk nekā 1000

38

55. Kuģa apmaksāto darba laiku skaita no brīža, kad kuģis atstāj piestātni vai savu faktisko atrašanās vietu līdz brīdim, kad kuģis atgriežas savā pastāvīgajā stāvvietā.

56. Maksimāli pieļaujamo maksu par ostas peldošā celtņa darbu, tā pārvietošanu ar velkoni vai bez tā uz darba vietu un atpakaļ aprēķina, par pamatu ņemot peldošā celtņa celtspēju pēc šādām stundas likmēm (tabula Nr.3):

Tabula Nr.3

Peldošā celtņa celtspēja (t)

Maksa EUR/h

Par peldošā celtņa darbu

Par celtņa
pārvietošanu

bez velkoņa

ar velkoni

līdz 10

43

64.5

139

no 11 līdz 15

70

105

139

no 16 līdz 25

86

129

164

no 26 līdz 40

108

162

229

no 501 līdz 1000

128

192

229

vairāk nekā 1000

149

223.5

243

XII. Ugunsdzēsēju pakalpojumi

57. Maksimāli pieļaujamo maksu par ugunsdzēsēju personāla dežūru uz kuģa vai pie kuģa aprēķina pēc likmes 9 EUR/h.

58. Maksimāli pieļaujamo maksu par ugunsdzēšanai aprīkotas tehnikas dežūru pie kuģa aprēķina pēc šādas stundas likmes:

58.1. uguns dzēšanai aprīkota kutera dežūra 324 EUR/h;

58.2. uguns dzēšanai aprīkotas mašīnas dežūra 30 EUR/h.

XIII. Atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana

59. Maksimāli pieļaujamo maksu par naftu saturošo kuģu radīto atkritumu (MARPOL konvencijas I pielikums) nodošanu speciāli aprīkotam kuģim, autotransportam vai attīrīšanas iekārtās aprēķina pēc šādām likmēm:

59.1. speciāli aprīkotam kuģim vai autotransportam- 19.90 EUR/m3:

59.1.1. (Izslēgts ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122);

59.2. attīrīšanas iekārtās - 7 EUR/kbm.

59.2. (Izslēgts ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122):

59.2.1. (Izslēgts ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122);

59.2.2. (Izslēgts ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122).

59.3. (Izslēgts ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122):

59.3.1. (Izslēgts ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122);

59.3.2. (Izslēgts ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122, kas stājas spēkā no 01.01.2015.)

60. Maksimāli pieļaujamo maksu par notekūdeņu (MARPOL konvencijas IV pielikums) nodošanu speciāli aprīkotam kuģim, autotransportam vai attīrīšanas iekārtās aprēķina pēc šādām likmēm:

60.1. speciāli aprīkotam kuģim vai autotransportam- 19.90 EUR/m3;

60.2. attīrīšanas iekārtās- 6 EUR/m3.

61. Maksimāli pieļaujamo maksu par atkritumu (MARPOL konvencijas V pielikums) nodošanu aprēķina pēc likmes 21.15 EUR/m3. Atkritumus pieņem piestātnē, kurā kuģis atrodas.

61.1 No kuģa, kuram netiek piemērota sanitārā maksa, kuģa radītos atkritumus pieņem pēc 59., 60. un 61 punktos noteiktajām likmēm.

61.2 Maksu par šajā nodaļā noteikto kuģu radīto atkritumu pieņemšanu piemēro jebkuram kuģim, ieskaitot kuģi, kurš atbrīvots no ostas maksām.

61.3 Maksimāli pieļaujamo maksu par izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušos atlikumu (ar Ph līmeni 6.8-7.2) (MARPOL konvencijas VI pielikums) nodošanu aprēķina pēc likmes 30.00 EUR/m3. Atkritumus pieņem piestātnē, kurā kuģis atrodas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122, kas stājas spēkā no 01.01.2015.; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2016. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.130, kas stājas spēkā no 26.11.2016.)

XIV. Dzeramā ūdens piegāde

62. Maksimāli pieļaujamo maksu par dzeramā ūdens piegādi kuģim aprēķina pēc šādas likmes:

62.1. ja ūdeni piegādā no krasta piestātnes - 2 EUR/t;

62.2. ja ūdeni piegādā ar ostas peldošiem līdzekļiem - 4.50 EUR/t;

62.3. ja ūdeni piegādā reidā stāvošam kuģim - 2 EUR/t, neskaitot ostas velkoņa izmaksas.

63. Dzeramā ūdens piegādi kuģim ar ostas peldošiem līdzekļiem nodrošina pēc kuģa kapteiņa iepriekšējā pieprasījuma.

64. Dzeramā ūdens minimālais daudzums, ko kuģim piegādā, izmantojot ostas peldošos līdzekļus, ir 15 t. Ja kuģa kapteinis pieprasa mazāku dzeramā ūdens daudzumu, maksa par dzeramā ūdens piegādi tiek aprēķināta, pieņemot, ka piegādātas 15 t.

XV. Noslēguma jautājumi

65. Noteikumus publicē latviešu un angļu valodā. Noteikumu versija latviešu valodā ir autentiska un to izmanto jebkuru ar šo noteikumu interpretāciju saistītu domstarpību gadījumā.

66. Gadījumā, ja rodas strīds par šo noteikumu piemērošanu saistībā ar kuģa klasifikācijas apliecībā norādīto statusu, kuģa statusu nosaka atkarībā no tā veicamās funkcijas ostā un konkrētā pārvadājuma veida.

67. Noteikumu interpretācijā un jebkuru domstarpību risināšanā saistībā ar šo noteikumu piemērošanu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.

68. Jebkuri strīdi un domstarpības saistībā ar šo noteikumu piemērošanu, risināmi pārrunu ceļā ar Brīvostas pārvaldi. Gadījumā, ja radušās domstarpības atrisināt neizdodas, strīds izšķirams Latvijas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

69. Ostas izdevumu un ieņēmumu līdzsvarošanai atbilstoši tirgus situācijai transporta nozarē, ostas maksas un ostu pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņus pārskata reizi gadā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.2013. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.96, kas stājas spēkā no 12.12.2013.)

70. Noteikumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un tie stājas spēkā 45.dienā pēc to publicēšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.122, kas stājas spēkā no 01.01.2015.)

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs A.Ārgalis

 

 

 * Grozījumi saskaņā ar LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmumu (spēkā no 2012.gada 4.septembra)