Meklēt

Kuģu aģentēšana

Saskaņā ar „Jūras kodeksa” 112. panta 5. daļas 1 un 2 punktu ar kuģu aģentēšanu Rīgas brīvostā drīkst nodarboties komercsabiedrība, kura atbilst šādām minimālajām prasībām:

 1. ir ar labu reputāciju, proti, kuģu aģentu darbinieki nav sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu vai tautsaimniecības jomā, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, par viņu profesionālo darbību pēdējā gada laikā ostas, valsts vai pašvaldības iestādes nav rakstveidā sniegušas pamatotu negatīvu atzinumu;
 2. ir finansiāli droša:
  • tās pamatkapitāls nav mazāks par 7114 EUR, finanšu resursi atbilst veicamajiem darījumiem (apliecināms ar gada pārskatu, auditora ziņojumu vai kredītiestāžu izsniegtām izziņām), kā arī ir veikti visi maksājumi valsts budžetā,
  • ir noslēgusi kuģu aģenta profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu.

Nepieciešamie dokumenti Aģentēšanas līgumu noslēgšanai Rīgas brīvostā

 1. Kuģu aģentēšanas komercsabiedrības iesniegumu ar aprakstu par plānoto darbību un plānoto aģentējamo kuģu skaitu;
 2. Kuģu aģentēšanas komercsabiedrības apliecināta spēkā esošu statūtu kopiju;
 3. Komercsabiedrībā  strādājošo kuģu aģentu (fizisko personu) Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālās asociācijas izdotas sertifikātu kopijas uz līguma darbības laiku.
 4. Informāciju saskaņā ar Jūras kodeksa 112. panta piektās daļas 1. punktu;
 5. Zvērinātu auditoru (revidentu) apstiprināts gada pārskata kopiju par iepriekšējo finanšu gadu, ja komercdarbība ir veikta iepriekš;
 6. Komercsabiedrības dibinātāju un dalībnieku labas reputācijas un stabila finansiālā stāvokļa apliecinošus dokumentus (kā piem., bankas izziņu, kas apliecina finanšu līdzekļu pieejamību, sadarbības partneru rekomendācijas vēstules vai aprakstu par komercsabiedrības īpašnieku (dalībnieku) iepriekšējo darbību);
 7. Kuģu aģenta profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma apliecinātu kopiju (ja ir Rīgas brīvostas pārvaldes pozitīva atbilde par līguma slēgšanu).

icon Kuģu aģentēšanas līgumu noslēgšanas kārtība