Meklēt

Paziņojumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Uriekstes ielā pārdošana izsolē

Nekustamais īpašums, Rīgā, Uriekstes ielā

Objekta sastāvs

    • asfaltētas autostāvvieta 7268,55 m² platībā;

    • lietus kanalizācijas tīkli;

    • attīrīšanas ietaises;

    • metāla sieta žogs;

    • celiņi no dekoratīvā bruģakmens;

    • teritorijas apgaismojums - gaismas ķermeņi 10 gab. un kabeļi 340 m garumā.

Objekta īpašnieks

    • Rīgas brīvostas pārvalde

Pirmpirkuma tiesības

    • Pirmpirkuma tiesības ir Satiksmes ministrijai, kura savas pirmpirkuma tiesības var izmantot līdz 15.05.2020.

Objekta pieejamība

    • Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piederoša zemes gabala Rīgā, Birztalu ielā 38, kadastra numurs 0100 111 0935, un uz Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piederoša zemes gabala Rīgā, bez adreses, kadastra numurs 0100 111 0948;

    • Objekts nav iznomāts.

    • Izsolāmā nekustamā īpašuma apskates laiku iepriekš saskaņot pa tālruni 29378242.

Cena un norēķini 

    • Objekta izsoles sākuma cena: 107 000 EUR (viens simts septiņi tūkstoši euro);

    • Samaksas kārtība par nosolīto objektu ir 100 % apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikšanās termiņš un kārtība

    • Pieteikuma reģistrācija līdz 15.05.2020. plkst.16.30 Kalpaka bulv. 12, Rīga;

    • Līdz 15.05.2020. jāsamaksā nodrošinājums 10 700 EUR;

    • Maksājuma uzdevumā jānorāda maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma Uriekstes ielā, Rīgā izsoles nodrošinājums”. 

    • Rīgas brīvostas pārvaldes norēķinu konts LV94NDEA0000082263784, Luminor Bank AS Latvijas filiāle.

Informācija par izsoli

    • Izsole ar augšupejošu soli

    • Datums 19.05.2020.

    • Laiks 14:00

    • Vieta - Rīgas brīvostas pārvalde, Kalpaka bulv.12, Rīgā 

 

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Rīgas brīvostas pārvaldē Kalpaka bulv.12, Rīgā, darba laikā no plkst. 8:30 – 17:00, kā arī šajā lapā:

Dokumenti lejupielādei:

icon Izsoles noteikumi

icon Pieteikuma veidlapa