Meklēt

Paziņojumi

Nekustamā īpašuma pārdošana Eksporta ielā 3A, Rīgā

Nekustamā īpašuma pārdošana pirmajā izsolē

Inženierbūve Eksporta ielā 3A, Rīgā

 

Objekta sastāvs

·     Pasažieru iekāpšanas – izkāpšanas tunelis (trapa), kadastra Nr.0100 510 0012, būves kadastra apzīmējums 0100 010 0077 010.

·     Specializēta inženierbūve;

·     Apbūves laukums: 211,8 m2

·     Objektu veido divas daļas – stacionārās un kustīgās. Kustīgo daļu veido mobilais paceļamais iekāpšanas tilts, kura viens gals savienots ar fiksētu rotondu, kas ļauj tiltam pagriezties par 90º, otrs, kustīgais, gals atrodas pie kuģa un aprīkots ar pārejas rampu. Objekts paredzēts hidrauliskai pielāgošanai dažādu kuģu durvju augstumam. Tilta vadību nodrošina no operatora pults.

Objekta īpašnieks

·      Rīgas brīvostas pārvalde

Pirmpirkuma tiesības

·      Pirmpirkuma tiesības ir SIA ,,Rīgas pasažieru termināls’’, kura savas pirmpirkuma tiesības var izmantot līdz 09.09.2019.

Objekta pieejamība

·      Objekts atrodas uz SIA ,,Rīgas pasažieru termināls’’ piederoša zemes gabala Rīgā, Eksporta ielā 3A, kadastra numurs 0100 010 0077 (Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2966).;

·     Objekts nav iznomāts.

·      Izsolāmās mantas apskates laiku iepriekš saskaņot pa tālruni 67030825.

Izsole ar šādiem turpmākās izmantošanas nosacījumiem – izmantošana:

·      Rīgas pasažieru ostā (Rīgā, Eksporta ielā 3A) pienākošo kuģu pasažieru apkalpošana.

Cena un norēķini 

·      Objekta izsoles sākuma cena: 320 000 EUR (trīs simti divdesmit tūkstoši euro);

·      Nosolīto pirkuma summu par Objektu pircējs (izsoles uzvarētājam) ir tiesīgs samaksāt šādā kārtībā:

o   Nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā. Atlikusī summa tiek samaksāta divu nedēļu laikā no izsoles dienas; vai

o   Nomaksas pirkums: divu nedēļu laikā no izsoles dienas tiek samaksāts avanss 10% apmērā no nosolītās pirkuma summas. Nodrošinājums tiek ieskaitīts avansā. Atlikusī pirkuma summa tiek maksāta proporcionāli katru mēnesi, 60 mēnešu (5 gadi) periodā no pirkuma līguma noslēgšanas. Par pirkuma maksas nenomaksāto daļu pircējs līdz nomaksas termiņa beigām maksā maksu par atlikto maksājumu likumiskos sešus procentus gadā.  Par līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

Pieteikšanās termiņš un kārtība

·      Pieteikuma reģistrācija līdz 09.09.2019. plkst.16.30 Kalpaka bulv. 12, Rīga;

·     Līdz 09.09.2019. jāsamaksā nodrošinājums 32 000 EUR;

·     Maksājuma uzdevumā jānorāda maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma Eksporta ielā 3A, Rīgā izsoles nodrošinājums”. 

·      Rīgas brīvostas pārvaldes norēķinu konts LV94NDEA0000082263784, Luminor Bank AS Latvijas filiāle.

Informācija par izsoli

·      Izsole ar augšupejošu soli

·     Datums 11.09.2019.

·     Laiks 14:00

·      Vieta - Rīgas brīvostas pārvalde, Kalpaka bulv.12, Rīgā 

 

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Rīgas brīvostas pārvaldē Kalpaka bulv.12, Rīgā, darba laikā no plkst. 8:30 – 17:00, kā arī šajā lapā:

icon 20190816 Eksporta ielā 3A - Izsoles noteikumi

icon 20190816 Eksporta ielā 3A - Pieteikums dalībai

icon 20190816 Eksporta ielā 3A - Izsoles dalībnieka apliecinājums