Meklēt

Gaisa kvalitātes mērījumi Rīgas brīvostā 2020. gada maijā

Gaisa monitoringa stacijas gaistošo organisko savienojumu mērīšanai izvietotas Rīgas brīvostas robežās Tvaika ielā 35, Kundziņsalas 16. līnijā 14 un Mangaļsalā, Audupes ielā 15/17. Visas stacijas aprīkotas ar meteoroloģisko mastu, kas nodrošina vēja virziena un stipruma mērījumus. Monitoringa stacija Mangaļsalā, Audupes ielā 15/17 izvietota praktiski uz ostas robežas un tajā iegūtie mērījumu rezultāti pie noteiktiem apstākļiem var raksturot ostas uzņēmumu radīto ietekmi uz ostai pieguļošo teritoriju.  Monitoringa stacija  Kundziņsalas 16. līnijā 14 atrodas Kundziņsalas vidusdaļā uz ziemeļiem no dzīvojamā rajona, vidēji industriāli noslogotā teritorijā. Lai arī stacijā veiktos mērījumu  rezultātus ietekmē blakus atrodošās ielas  transporta radītās izplūdes gāzes, tās mērījumu rezultātus pie noteiktiem meteoroloģiskiem apstākļiem var izmantot Kundziņsalas  dzīvojamā rajona gaisa kvalitātes novērtēšanai.  Monitoringa stacija Tvaika ielā 35  izvietota  intensīvas  rūpnieciskās darbības teritorijā, turklāt blakus atrodošā dzelzceļa un  Tvaika ielas transporta ietekmē  stacijā iegūtie rādījumi ir  nevienmērīgi un galvenokārt tiek izmantoti teritorijas iekšējās situācijas kontrolei un iespējamās emisijas avotu noteikšanai. Augstāk minēto iemeslu dēļ šīs stacijas mērījumu grafiki šeit pievienoti netiek.

    Diennakts vidējo mērījumu grafikos par benzola, SO2 un NO2 koncentrācijām gaisā ar uzrakstu virs attēla uzrādītas arī attiecīgo parametru gada vai diennakts vidējās robežvērtības, kuras attiecīgajā laika periodā nedrīkst tikt pārsniegtas ārpus ražošanas teritorijām. Monitoringa staciju mērījumu rezultāti par 2020. gada maijā uzrāda, ka  SO2 koncentrācijas ir tuvas iepriekšējo mēnešu vidējām koncentrācijām visās monitoringa stacijās un to skaitliskās vērtības  ir zem cilvēka veselības aizsardzībai noteiktajām robežvērtībām.  Nedaudz zemāka par iepriekšējo mēnešu vidējo ir NO2 diennakts vidējā koncentrācija Kundziņsalas  monitoringa stacijā, bet nedaudz palielinājusies  Tvaiku ielā 35 izvietotajā stacijā, kur vidējā dienas koncentrācija maijā ir 15, 96 µ/m3,  kas vienalga ir būtiski zemāka par cilvēka veselības aizsardzībai noteikto 40 µ/m3 gada vidējo robežvērtību. Mēneša griezumā gaisa kvalitāte maijā Rīgas brīvostā vērtējama  kā apmierinoša.