Meklēt

Gaisa kvalitātes mērījumi Rīgas brīvostā 2019.gada decembrī

Gaisa kvalitātes mērījumi Rīgas brīvostā oktobrī

Gaisa monitoringa stacijas gaistošo organisko savienojumu mērīšanai izvietotas Rīgas brīvostas robežās Tvaika ielā 35, Kundziņsalas 16. līnijā 14 un Mangaļsalā, Audupes ielā 15/17. Visas stacijas aprīkotas ar meteoroloģisko mastu, kas nodrošina vēja virziena un stipruma mērījumus. Monitoringa stacija Mangaļsalā, Audupes ielā 15/17 izvietota praktiski uz ostas robežas un tajā iegūtie mērījumu rezultāti pie noteiktiem apstākļiem var raksturot ostas uzņēmumu radīto ietekmi uz ostai pieguļošo teritoriju. Monitoringa stacija Kundziņsalas 16. līnijā 14 atrodas Kundziņsalas vidusdaļā uz ziemeļiem no dzīvojamā rajona, vidēji industriāli noslogotā teritorijā. Lai arī stacijā veiktos mērījumu rezultātus ietekmē blakus atrodošās ielas transporta radītās izplūdes gāzes, tās mērījumu rezultātus pie noteiktiem meteoroloģiskiem apstākļiem var izmantot Kundziņsalas dzīvojamā rajona gaisa kvalitātes novērtēšanai. Monitoringa stacija Tvaika ielā 35 izvietota intensīvas rūpnieciskās darbības teritorijā, turklāt blakus atrodošā dzelzceļa un Tvaika ielas transporta ietekmē stacijā iegūtie rādījumi ir nevienmērīgi un galvenokārt tiek izmantoti teritorijas iekšējās situācijas kontrolei un iespējamās emisijas avotu noteikšanai. Augstāk minēto iemeslu dēļ stacijas mērījumu grafiki šeit pievienoti netiek.

Diennakts vidējo mērījumu grafikos par benzola, SO2 un NO2 koncentrācijām gaisā ar uzrakstu virs attēla uzrādītas arī attiecīgo parametru gada vai diennakts vidējās robežvērtības, kuras attiecīgajā laika periodā nedrīkst tikt pārsniegtas ārpus ražošanas teritorijām. Monitoringa staciju mērījumu rezultāti par 2019. gada decembrī uzrāda, ka SO2 koncentrācijas ir līdzīgas iepriekšējo mēnešu vidējām koncentrācijam visās monitoringa stacijās un to skaitliskās vērtības ir zem cilvēka veselības aizsardzībai noteiktajām robežvērtībām. Arī NO2 koncentrācija nevienā mērījumu stacijā nav pārsniegusi cilvēka veselības aizsardzībai noteikto 40 µ/m3 gada vidējo robežvērtību, lai gan Kundziņsalas monitoringa stacijā rudens mēnešos (septembris, oktobris, novembris) to vērtības bija paaugstinātas. Benzola decembra mēneša vidējā koncentrācija Kundziņsalā izvietotajā stacijā ir tuvu, taču nepārsniedz cilvēka veselības aizsardzībai noteikto gada vidējo robežvērtību 5 µ/m3. Arī gada griezumā šī robežvērtība netiek pārsniegta ne Kundziņsalas, ne Mangaļsalas monitoringa stacijās, kas liecina, ka 2019. gadā gaisa kvalitāte Rīgas brīvostā ir bijusi apmierinoša.