Meklēt

Gaisa kvalitātes mērījumi Rīgas brīvostā 2019.gada oktobrī

Gaisa kvalitātes mērījumi Rīgas brīvostā oktobrī

Gaisa monitoringa stacijas gaistošo organisko savienojumu mērīšanai izvietotas Rīgas brīvostas robežās Tvaika ielā 35, Kundziņsalas 16. līnijā 14 un Mangaļsalā, Audupes ielā 15/17. Visas stacijas aprīkotas ar meteoroloģisko mastu, kas nodrošina vēja virziena un stipruma mērījumus. Monitoringa stacija Mangaļsalā, Audupes ielā 15/17 izvietota praktiski uz ostas robežas un tajā iegūtie mērījumu rezultāti pie noteiktiem apstākļiem var raksturot ostas uzņēmumu radīto ietekmi uz ostai pieguļošo teritoriju. Monitoringa stacija Kundziņsalas 16. līnijā 14 atrodas Kundziņsalas vidusdaļā uz ziemeļiem no dzīvojamā rajona, vidēji industriāli noslogotā teritorijā. Lai arī stacijā veiktos mērījumu rezultātus ietekmē blakus atrodošās ielas transporta radītās izplūdes gāzes, tās mērījumu rezultātus pie noteiktiem meteoroloģiskiem apstākļiem var izmantot Kundziņsalas dzīvojamā rajona gaisa kvalitātes novērtēšanai. Monitoringa stacija Tvaika ielā 35 izvietota intensīvas rūpnieciskās darbības teritorijā, turklāt blakus atrodošā dzelzceļa un Tvaika ielas transporta ietekmē stacijā iegūtie rādījumi ir nevienmērīgi un galvenokārt tiek izmantoti teritorijas iekšējās situācijas kontrolei un iespējamās emisijas avotu noteikšanai. Augstāk minēto iemeslu dēļ stacijas mērījumu grafiki šeit pievienoti netiek.

Diennakts vidējo mērījumu grafikos par benzola, SO2 un NO2 koncentrācijām gaisā ar uzrakstu virs attēla uzrādītas arī attiecīgo parametru gada vai diennakts vidējās robežvērtības, kuras attiecīgajā laika periodā nedrīkst tikt pārsniegtas ārpus ražošanas teritorijām. Monitoringa staciju mērījumu rezultāti par 2019. gada oktobri uzrāda, ka SO2 koncentrācijas ir līdzīgas vai zemākas nekā iepriekšējo mēnešu vidējās koncentrācijas visās monitoringa stacijās un to skaitliskās vērtības ir zem cilvēka veselības aizsardzībai noteiktajām robežvērtībām. Tomēr vērojamas būtiskas NO2 vērtību atšķirības mēnešu griezumā Kundziņsalas monitoringa stacijā, kur pēdējo trīs mēnešu vidējās NO2 vērtības – (augustā 75 µ/m3, septembrī 65 µ/m3, oktobrī 75 µ/m3) pārsniegušas cilvēka veselības aizsardzībai noteikto 40 µ/m3 gada vidējo robežvērtību. Lai arī pirmā pusgada mēnešu vidējās vērtības bijušas ievērojami zemākas par noteikto gada vidējo robežvērtību, pēdējo mēnešu tendence parāda, ka gada griezumā šī robeža (40 µ/m3) varētu tikt pārsniegta. Arī benzola mēneša vidējā koncentrācija Kundziņsalā izvietotajā monitoringa stacijā oktobrī ir paaugstināta (9,7 µ/m3) salīdzinājumā ar pirmo pusgadu, kur šīs koncentrācijas bija zem 5 µ/m3). Pārējās monitoringa stacijās benzola koncentrācijas līmenis ir saglabājies iepriekšējiem mēnešiem līdzīgā līmenī, kas ir tuvu vai zemāka par cilvēka veselības aizsardzībai noteikto gada vidējo robežvērtību 5 µ/m3.