Meklēt

Gaisa kvalitātes mērījumi Rīgas brīvostā 2019.gada jūlijā

Gaisa kvalitātes mērījumi Rīgas brīvostā jūlijā

Gaisa monitoringa stacijas gaistošo organisko savienojumu mērīšanai izvietotas Rīgas brīvostas robežās Tvaika ielā 35, Kundziņsalas 16. līnijā 14 un Mangaļsalā, Audupes ielā 15/17. Visas stacijas aprīkotas ar meteoroloģisko mastu, kas nodrošina vēja virziena un stipruma mērījumus. Monitoringa stacija Mangaļsalā, Audupes ielā 15/17 izvietota praktiski uz ostas robežas un tajā iegūtie mērījumu rezultāti pie noteiktiem apstākļiem var raksturot ostas uzņēmumu radīto ietekmi uz ostai pieguļošo teritoriju. Monitoringa stacija Kundziņsalas 16. līnijā 14 atrodas Kundziņsalas vidusdaļā uz ziemeļiem no dzīvojamā rajona, vidēji industriāli noslogotā teritorijā. Lai arī stacijā veiktos mērījumu rezultātus ietekmē blakus atrodošās ielas transporta radītās izplūdes gāzes, tās mērījumu rezultātus pie noteiktiem meteoroloģiskiem apstākļiem var izmantot Kundziņsalas dzīvojamā rajona gaisa kvalitātes novērtēšanai. Monitoringa stacija Tvaika ielā 35 izvietota intensīvas rūpnieciskās darbības teritorijā, turklāt blakus atrodošā dzelzceļa un Tvaika ielas transporta ietekmē stacijā iegūtie rādījumi ir nevienmērīgi un galvenokārt tiek izmantoti teritorijas iekšējās situācijas kontrolei un iespējamās emisijas avotu noteikšanai. Augstāk minēto iemeslu dēļ stacijas mērījumu grafiki šeit pievienoti netiek.

Diennakts vidējo mērījumu grafikos par benzola, SO2 un NO2 koncentrācijām gaisā ar uzrakstu virs attēla uzrādītas arī attiecīgo parametru gada vai diennakts vidējās robežvērtības, kuras attiecīgajā laika periodā nedrīkst tikt pārsniegtas ārpus ražošanas teritorijām. Monitoringa staciju mērījumu rezultāti par 2019. gada jūliju uzrāda, ka SO2 koncentrācijas ir tuvu iepriekšējā mēneša vidējām koncentrācijām visās monitoringa stacijās (tai skaitā arī ražošanas zonā izvietotajā), un to skaitliskās vērtības ir zem cilvēka veselības aizsardzībai noteiktajām robežvērtībām. Tomēr vērojamas būtiskas NO2 vērtību atšķirības mēnešu griezumā Kundziņsalas monitoringa stacijā, kur jūlija mēneša vidējā NO2 vērtība – 48,07 µ/m3 pārsniegusi, cilvēka veselības aizsardzībai noteikto 40 µ/m3 gada vidējo robežvērtību. Tomēr ņemot vērā to, ka iepriekšējo sešu mēnešu vidējās vērtības bijušas ievērojami zemākas par noteikto gada vidējo robežvērtību, nav pamata bažām, ka gada vidējā robežvērtība 40 µ/m3 varētu tikt pārsniegta gada griezumā. Benzola vidējās mēneša koncentrācijas visās trijās monitoringa stacijās saglabājušas iepriekšējam mēnesim līdzīgā līmenī. Kundziņsalas monitoringa stacijā un Mangaļsalas monitoringa stacijā līdzīgi kā iepriekšējo mēnesi mērījumi jūlijā uzrāda benzola koncentrāciju, kas zemāka par cilvēka veselības aizsardzībai noteikto gada vidējo robežvērtību (5 µ/m3).