Meklēt

Gaisa kvalitātes mērījumi Rīgas brīvostā 2019.gada jūnijā

Gaisa kvalitātes mērījumi Rīgas brīvostā jūnijā

Gaisa monitoringa stacijas gaistošo organisko savienojumu mērīšanai izvietotas Rīgas brīvostas robežās Tvaika ielā 35, Kundziņsalas 16. līnijā 14 un Mangaļsalā, Audupes ielā 15/17. Visas stacijas aprīkotas ar meteoroloģisko mastu, kas nodrošina vēja virziena un stipruma mērījumus. Monitoringa stacija Mangaļsalā, Audupes ielā 15/17 izvietota praktiski uz ostas robežas un tajā iegūtie mērījumu rezultāti pie noteiktiem apstākļiem var raksturot ostas uzņēmumu radīto ietekmi uz ostai pieguļošo teritoriju.  Monitoringa stacija  Kundziņsalas 16. līnijā 14 atrodas Kundziņsalas vidusdaļā uz ziemeļiem no dzīvojamā rajona, vidēji industriāli noslogotā teritorijā. Lai arī stacijā veiktos mērījumu  rezultātus ietekmē blakus atrodošās ielas  transporta radītās izplūdes gāzes, tās mērījumu rezultātus pie noteiktiem meteoroloģiskiem apstākļiem var izmantot Kundziņsalas  dzīvojamā rajona gaisa kvalitātes novērtēšanai.  Monitoringa stacija Tvaika ielā 35  izvietota  intensīvas rūpnieciskās darbības teritorijā, turklāt blakus atrodošā dzelzceļa un  Tvaika ielas transporta ietekmē  stacijā iegūtie rādījumi ir  nevienmērīgi un galvenokārt tiek izmantoti teritorijas iekšējās situācijas kontrolei un iespējamās emisijas avotu noteikšanai. Augstāk minēto iemeslu dēļ stacijas mērījumu grafiki šeit pievienoti netiek.

Diennakts vidējo mērījumu grafikos par benzola, SO2 un NO2 koncentrācijām gaisā ar uzrakstu virs attēla uzrādītas arī attiecīgo parametru gada vai diennakts vidējās robežvērtības, kuras attiecīgajā laika periodā nedrīkst tikt pārsniegtas ārpus ražošanas teritorijām. Monitoringa staciju mērījumu rezultāti par 2019. gada jūniju uzrāda, ka  NO2 un SO2 koncentrācijas ir tuvu iepriekšējā mēneša vidējām koncentrācijām visās monitoringa stacijās (tai skaitā arī ražošanas zonā izvietotajā), un to skaitliskās vērtības  ir zem cilvēka veselības aizsardzībai noteiktajām robežvērtībām. Tomēr vērojamas būtiskas NO2 vērtību atšķirības mēneša griezumā  Kundziņsalas monitoringa stacijā, kur 30 jūnija naktī stundas vidējā NO2 vērtība - 194,6µ/m3pietuvojusies, bet nav sasniegusi, cilvēka veselības aizsardzībai noteikto 200 µ/m3 stundas vidējo robežvērtību, kuru nedrīkst pārsniegt  vairāk kā 18 reizes kalendārajā gadā.Benzola vidējās mēneša koncentrācijas visās trijās monitoringa stacijās saglabājušas  iepriekšējam mēnesim līdzīgā līmenī. Kundziņsalas monitoringa stacijā un Mangaļsalas monitoringa stacijā līdzīgi kā iepriekšējo mēnesi mērījumi uzrāda benzola koncentrāciju, kas zemāka  par  cilvēka veselības aizsardzībai noteikto gada vidējo robežvērtību (5 µ/m3).Monitoringa stacijas Auda mērījumu rezultātu grafikos uzrādītais pārrāvums 15., 16. un 17. jūnijā radies tehnisku iemeslu dēļ.