Meklēt

Diennakts tālruņi ārkārtas gadījumiem

RBP paziņo, ka ir saņemts SIA „Naftimpeks”, adrese Laivinieku iela 11, Rīga, LV1015, reģistrācijas Nr. 4000335501, kontakttālrunis 67 353367, iesniegums par esošā naftas produktu termināļa Rīgā, Laivinieku ielā 11 paplašināšanas akceptu. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu izsniegts 2010.gada 16.augustā.

Sabiedrība ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā, saite http://www.vpvb.gov.lv/lv/?id=97.