Meklēt

Normatīvie akti

Rīgas Brīvostas noteikumi

icon Rīgas Brīvostas noteikumi
icon Rīgas Brīvostas noteikumi Pielikums 1

Saistošie noteikumi nosaka iekšējo kārtību un kuģošanas drošības prasības Rīgas brīvostā.

Brīvostas teritorijas pārvaldīšanu veic Rīgas brīvostas pārvalde.

Kuģu satiksmes operatīvo vadību un kuģošanas drošības kontroli Brīvostā atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, Likumā par ostām un kuģošanas drošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajam nodrošina ostas kapteinis.

Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas darbojas vai uzturas Brīvostā, un to izpildi pārrauga Pārvalde. 

Rīgas brīvostas noteikumi ir atrodami šeit: https://likumi.lv/ta/id/290843-rigas-brivostas-noteikumi