Meklēt

Paziņojumi

Nekustamā īpašuma pārdošana otrajā izsolē - Ugunsdzēsības sūkņu stacija, Rīgā, Birztalu ielā 50

Objekta sastāvs

·     Ugunsdzēsības sūkņu stacija, Rīgā, Birztalu ielā 50, kadastra apzīmējums 0100 111 0948 001, kadastra Nr.0100 611 0280.

·     Stāvu skaits: 1. 

·     Kopējā platība: 118,5 m2

·     Pamati: dzelzsbetons/betons. 

·     Sienas: ķieģeļu mūris. 

·      Pārsegumi: dzelzsbetons/betons.

Objekta īpašnieks

·      Rīgas brīvostas pārvalde

Pirmpirkuma tiesības

·      Pirmpirkuma tiesības ir Satiksmes ministrijai, kura savas pirmpirkuma tiesības var izmantot līdz 15.03.2019.

Objekta pieejamība

·      Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piederoša zemes gabala Rīgā, Birztalu ielā 38, kadastra numurs 0100 111 0935, un uz Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piederoša zemes gabala Rīgā, bez adreses, kadastra numurs 0100 111 0948;

·     Objekts nav iznomāts.

·      Izsolāmās mantas apskates laiku iepriekš saskaņot pa tālruni 67030825.

Izsole ar šādiem turpmākās izmantošanas nosacījumiem – izmantošana:

·      ugunsdzēsības sūkņu stacijas automātiskas dzēšanas sistēmas darbība ar mērķi nodrošināt ugunsdrošību piestātnēm ZO-16 un ZO-18.

Cena un norēķini 

·      Objekta izsoles sākuma cena: 128 000 EUR (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši euro);

·      Samaksas kārtība par nosolīto objektu ir 100 % apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikšanās termiņš un kārtība

·      Pieteikuma reģistrācija līdz 15.03.2019. plkst.16.30 Kalpaka bulv. 12, Rīga;

·     Līdz 15.03.2019. jāsamaksā nodrošinājums 12 800 EUR;

·     Maksājuma uzdevumā jānorāda maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma Birztalu ielā 50, Rīgā izsoles nodrošinājums”. 

·      Rīgas brīvostas pārvaldes norēķinu konts LV94NDEA0000082263784, AS Luminor Banka.

Informācija par izsoli

·      Izsole ar augšupejošu soli

·     Datums 19.03.2019.

·     Laiks 10.00

·      Vieta - Rīgas brīvostas pārvalde, Kalpaka bulv.12, Rīgā 

 

 

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Rīgas brīvostas pārvaldē Kalpaka bulv.12, Rīgā, darba laikā no plkst. 8:30 – 17:00, kā arī šajā lapā:

RBP piederošā nekustamā īpašuma - ugunsdzēsības sūkņu stacijas izsoles noteikumi

RBP piederošā nekustamā īpašuma - ugunsdzēsības sūkņu stacijas izsoles pieteikums

RBP piederošā nekustamā īpašuma - ugunsdzēsības sūkņu stacijas izsoles apliecinājums