Akceptēta AS "B.L.B. Baltijas Termināls" naftas produktu rezervuāru parka paplašināšana

  • Drukāt

Rīgas brīvostas valde 2006.gada 2.novembrī pieņēma lēmumu Nr.135, ar kuru nolēma akceptēt AS “B.L.B. Baltijas Termināls” naftas produktu rezervuāru parka paplašināšanu Rīgā, Ezera ielā 22, ievērojot Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja (tagad – Vides pārraudzības valsts birojs) 2004.gada 28.maija atzinumā izvirzītos nosacījumus un noteikto aizliegumu rezervuāru izbūvei zemesgabalā pie AS “B.L.B. Baltijas Termināls” nomātās teritorijas robežas ar SIA „Pro Gāze”.